Zaspół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.

Na terenie Dzielnicy Wilanów działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy. Siedziba Zespołu znajduje się w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul Przyczółkowej 27A. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych, w tym: Centrum Praw Kobiet i Fundacji Mederi. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzi także kurator sądowy i przedstawiciel Urzędu Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celu zapobiegania i zatrzymania przemocy oraz podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą. W ramach zadań Zespołu opracowywane są indywidualne plany pomocy. Zespół ma za zadanie realizowanie planów pomocy kierowanych do osób podejrzanych o doświadczanie przemocy w rodzinie oraz inicjowanie działań w stosunku do osób podejrzanych o stosowanie przemocy, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.

Zespół interdyscyplinarny tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w ramach procedury „Niebieskie karty”
w indywidualnych sprawach. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: ośrodka pomocy społecznej, Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy
w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Procedura rozpoczyna się w momencie wypełnienia formularza „Niebieska Karta-A” przez policjanta, pracownika socjalnego, przedstawiciela Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ochrony zdrowia lub oświaty. Powinno to nastąpić w obecności osoby, co, do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, a w sytuacji, gdy ten kontakt jest niemożliwy, bez udziału tej osoby. Wszczęcie procedury „Niebieskie karty” nie wymaga zgody osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

Wszelkie działania pomocowe mają na celu zatrzymanie przemocy, zapewnienie schronienia osobom, których bezpieczeństwo jest zagrożone, udzielenie pomocy w formie poradnictwa specjalistycznego, w tym prawnego, psychologicznego i socjalnego, skierowanie na terapię osób doświadczających przemocy oraz skierowanie na oddziaływania korekcyjno-edukacyjne sprawców przemocy.

Wszelkie działania w ramach procedury „Niebieskie karty”’ są realizowane zgodnie z zasadą poufności i ochrony danych osobowych.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc, jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny rozumianych, jako osoby najbliższe, także inne osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące; w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Rozróżniamy przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną oraz zaniedbanie.

Każdy, kto widzi krzywdę drugiego człowieka powinien podjąć działania w celu zatrzymania przemocy. Zgłoś przemoc w rodzinie!!!

Pomocy udzielają:

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy ul. Przyczółkowa 27A Tel. 22 648-22-26,
  2. Komisariat Policji Warszawa Wilanow ul. Okrężna 57 tel. 22 603-18-31,
  3. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Wilanów, ul. Wiertnicza 26 tel. 22 885-01-09
  4. Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, ul. Wiertnicza 26, tel. 22 885-01-09 w. 120
  5. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 801-120-002

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony