Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej dla Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.

Na terenie Dzielnicy Wilanów działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej dla Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.
Siedziba Zespołu znajduje się w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul Przyczółkowej 27A.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów
m. st. Warszawy, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi.

Głównym obowiązkiem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy. Do zadań Zespołu należy m.in. inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających za  zadanie przeciwdziałanie przemocy domowej, powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych
i monitorowanie ich działań, inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy oraz stosujących przemoc oraz diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym. Do zadań Zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań,
a także ich efektów.

Powołana przez Zespól Interdyscyplinarny grupa diagnostyczno-pomocowa,  dokonuje diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej i we współpracy z osobą doznającą przemocy, opracowuje indywidualny plan pomocy albo rozstrzyga o braku zasadności podejmowania działań.

Procedura rozpoczyna się w momencie wypełnienia formularza „Niebieska Karta – A” przez policjanta, pracownika socjalnego, przedstawiciela Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ochrony zdrowia lub oświaty. Powinno to nastąpić w obecności osoby, co, do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, a w sytuacji, gdy ten kontakt jest niemożliwy, bez udziału tej osoby.

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” nie wymaga zgody osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

Wszelkie działania pomocowe mają na celu zatrzymanie przemocy, zapewnienie schronienia osobom, których bezpieczeństwo jest zagrożone, udzielenie pomocy w formie poradnictwa specjalistycznego, w tym prawnego, psychologicznego i socjalnego, skierowanie na terapię osób doświadczających przemocy oraz skierowanie na oddziaływania korekcyjno
– edukacyjne sprawców przemocy.

Wszelkie działania w ramach procedury „Niebieskie Karty”’ są realizowane zgodnie z zasadą poufności i ochrony danych osobowych.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej definiuje przemoc, jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:
a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
e) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przemoc domowa może dotyczyć każdego, niezależnie od pochodzenia, statusu materialnego, wieku, płci, wykształcenia. Może przybierać formy przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej, cyberprzemocy oraz zaniedbania.  Wszystkie te formy mogą występować jednocześnie albo niezależnie od siebie. Przemoc w rodzinie jest bardzo negatywnym zjawiskiem, które może się wiązać z popełnianiem przestępstw na szkodę osób najbliższych.  Każdy, kto ma przewagę i za pomocą siły stara się zmusić drugą osobę do określonego zachowania – stosuje przemoc. I to on jest odpowiedzialny za swoje zachowanie.

Każdy, kto widzi krzywdę drugiego człowieka powinien podjąć działania w celu zatrzymania przemocy. Zgłoś przemoc domową !!!

Pomocy udzielają:

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy ul. Przyczółkowa 27A Tel. 22 648-22-26,
  2. Komisariat Policji Warszawa Wilanów ul. Okrężna 57 tel. 22 603-18-31,
  3. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Wilanów, ul. Klimczaka 4 pok. 9 tel. 22 443 50 79
  4. Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, ul. Klimczaka 4 pok.10 tel. 22 325 63 03
  5. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800-120-002
  6. Telefon zaufania „Zatrzymaj Przemoc” tel. 800 1201 48 (bezpłatny)
  7. Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży tel. 116 111 (anonimowy)

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony