Podsumowanie

OPS Wilanów od 2009 -2014 r realizował projekt: „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów” .

Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego, Ośrodek Pomocy Społecznej mógł zrealizować szereg zróżnicowanych i powtarzalnych działań skierowanych do mieszkańców dzielnicy Wilanów zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu pozostawania bez pracy.
Wykorzystanie funduszy unijnych pozwoliło zastosować szeroką gamę narzędzi umożliwiając tym samym efektywniejszą pomoc klientom OPS Wilanów .

W ramach realizacji kontraktów zorganizowane zostały turnusy rehabilitacyjno-szkoleniowe dla niepełnosprawnych uczestników projektu. Program turnusów zawierały konsultacje lekarskie dla każdego uczestnika, zabiegi rehabilitacyjne, zajęcia warsztatowe grupowe oraz wsparcie indywidualne i poradnictwo. Tematyka warsztatów zawierała informacje o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych służące przywróceniu do samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy, a także informacje o podniesieniu kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych. W czasie turnusu realizowany był bogaty program integracyjno- rekreacyjno – sportowy.

OPS Wilanów realizując projekt nie zapomniał również o młodych ludziach i skierował jego część do młodzieży jako grupy najbardziej narażonej na wykluczenie społeczne.

W ramach projektu zainicjowano nowe, nie stosowane dotąd w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów działanie skierowane do klientów, polegające na pracy metodą projektową. Projekt zrealizowano w partnerstwie z Centrum Kultury Wilanów, który udostępnił pomieszczenia szkoleniowe.
Liderem w projekcie był Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów. Partner poprowadził zajęcia uzupełniające w formie warsztatów kulturowych pt. „Wilanów – moja mała ojczyzna”, które pobudziły aktywność lokalną oraz podniosły świadomość kulturową mieszkańców – uczestników projektu.

W 2011 roku OPS wprowadził program PAL – Program Aktywności Lokalnej skierowany do uczniów z I i II klasy XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego. Decyzja o wprowadzeniu działań skierowanych do ludzi młodych wynikała z rekomendacji zawartych w „Raporcie o społecznych priorytetach dzielnic miasta stołecznego Warszawy 2010”. W rekomendacjach dla dzielnicy Wilanów wskazano, jako Priorytet I. „Zorganizowanie propozycji spędzania wolnego czasu dla młodzieży w celu zapewnienia tożsamości lokalnej i integracji społecznej grup młodzieży z różnych środowisk”.

Celem projektu było udzielenie wielostronnego wsparcia uczniom oraz osobom niepełnosprawnym objętym kontraktami socjalnymi poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji. Lata 2009-2014 r dzięki funduszom europejskim były najbardziej intensywnym okresem pod względem różnorodności zastosowanych instrumentów wsparcia.

W ramach projektu PAL zastosowano instrumenty aktywnej integracji w postaci skierowania uczestniczek i uczestników na testy osobowościowe oraz indywidualne konsultacje z brokerem edukacyjnym.
Szkolenia edukacyjne miały na celu rozwijanie umiejętności społecznych takich jak: radzenia sobie ze stresem, komunikacji interpersonalnej, asertywności, aktywności na rynku pracy, profilaktycznych ”redukcja szkód”, laboratorium młodego obywatela.

W ramach PAL znalazły się też warsztaty artystyczne: fotograficzne, filmowo-reżyserskie, dj-skie, ceramiczne, kulinarne . Wilanowscy licealiści podczas realizacji projektu uczestniczyli w wyjściach kulturalno-integracyjnych: do kina, Centrum Nauki Kopernika.

Szeroka gama warsztatów, szkoleń, wycieczek, rozwiązywanie testów osobowościowych, gra miejska, wyjazd integracyjny oraz rozmowy z brokerem edukacyjnym, skierowane do młodzieży i ich rodziców oraz osób niepełnosprawnych dały doskonałe rezultaty w postaci:

Podniesienia poziomu poczucia własnej wartości i samooceny oraz wiary we własne siły przez uczestników i uczestniczki projektu, zwiększenie aktywności w życiu społecznym i zawodowym, poprawa szans uczestników i uczestniczek projektu na rynku pracy poprzez nabycie umiejętności konkurowania na nowoczesnym rynku pracy, nabycie umiejętności określania własnych potrzeb i celów życiowych, zwiększenie motywacji do zmiany swej sytuacji życiowej, wzrost umiejętności podejmowania prawidłowych decyzji dotyczących kariery zawodowej i edukacyjnej, wzrost wiedzy na temat potencjału osobistego, wyrobienie nawyku samokształcenia oraz eliminacji barier psychologicznych i społecznych.

Wilanowski Program Aktywności Lokalnej stworzył młodym ludziom niepowtarzalną szansę diagnozy profilów osobowościowych w ramach indywidualnych testów, których analiza miała wpływ na wybór przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, możliwość spotkania i konsultacji z brokerem edukacyjnym.

Realizacja projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w dzielnicy Wilanów” pozwoliła na wprowadzenie do oferty ośrodka pomocy społecznej nowych metod i narzędzi. Zmieniło się podejście do klienta pomocy społecznej, z biernego odbiorcy świadczeń na aktywnego uczestnika procesu zmiany. Udział w projekcie pozwolił uczestnikom na odkrycie własnych możliwości i potencjału. Również pracownicy Ośrodka nauczyli się pracy metodą projektową i poznali nowe możliwości współpracy z klientem.

Podsumowaniem całokształtu realizacji projektu było zorganizowanie konferencji, na którą zostały zaproszone osoby znaczące dla OPS Wilanów jak i współrealizatorzy projektu. W części oficjalnej został przedstawiony projekt przez Panią Dyrektor Katarzynę Krupowicz-Kuzińska, w dalszej części przedstawiono badania ewaluatora projektu, prelekcję miała również osoba z Urzędu Miasta na temat kolejnych środków unijnych na lata 2014-2020. Zakończeniem części oficjalnej był koncert a po nim znamienici goście OPS udali się na poczęstunek.

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony