Dział pomocy środowiskowej i specjalistycznej

ul. Przyczółkowa 27A
02-968 Warszawa
22 648 22-26 w. 205

Pracownicy socjalni przyjmują klientów
w poniedziałki od 8.00 do 18.00
od wtorku do piątku od 8.00 do 16.00

W skład zespołu wchodzi czterech pracowników socjalnych, specjalista pracy socjalnej ds. rodziny, specjalista pracy socjalnej ds. osób niepełnosprawnych, specjalista pracy socjalnej ds. przemocy, konsultant – psycholog oraz pracownik socjalny ds. bezrobocia – eurokoordynator.

W ramach swoich zadań i kompetencji, pracownicy OPS:
 • przeprowadzają wywiady środowiskowe, które pozwalają na diagnozę środowiska rodzinnego;
 • przygotowują plany pomocy;
 • udzielają informacji o przysługujących świadczeniach;
 • prowadzą pracę socjalną na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym bez względu na posiadany dochód;
 • monitorują efekty podjętych działań;
 • pomagają w załatwieniu spraw urzędowych i innych spraw bytowych;
 • udzielają poradnictwa specjalistycznego lub wskazują instytucje, które takiej pomocy udzielają osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych;
 • współpracują z instytucjami i organizacjami, działającymi na rzecz rodziny;
 • powiadamiają organy ścigania i sąd rodzinny, gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Szczególną opieką otoczeni są ludzie starsi, chorzy, samotni o najniższych dochodach oraz dzieci.

W ramach swoich zadań Ośrodek realizuje:
 • poradnictwo specjalistyczne, w tym socjalne, psychologiczne i prawne;
 • dożywianie dzieci w szkołach;
 • finansowanie w części lub całości wyjazdów dzieci na kolonie letnie;
 • pomoc dla rodziców w wyposażeniu dzieci do szkoły;
 • pomoc pieniężną na zakup odzieży, leków i opału na zimę;
 • pomoc niezbędna w przypadku zaistnienia wydarzeń losowych określonych przepisami;
 • świadczenie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych samotnym i chorym mieszkańcom naszej dzielnicy;
 • ścisła współpraca z pedagogami szkolnymi, psychologami, kuratorami sądowymi, policją, Dzielnicowym Zespołem Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • Współpraca z policją w ramach procedury „Niebieska Karta”;
 • motywowanie do podjęcia działań pozwalających na poprawę swojej sytuacji bytowej;
 • praca z rodzinami doznającymi przemocy domowej;
 • udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom przejawiającym problemy wychowawcze;
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 • kompletowanie dokumentacji do Domów Pomocy Społecznej;
 • kierowanie mieszkańców w celu orzeczenia stopnia niepełnosprawności;
 • obejmowanie pomocą osób bezdomnych i opuszczających zakłady karne;
 • pomoc usługowa i materialna dla kombatantów
 • kierowanie osób do korzystania z usług i zajęć w Dziennych Domach Samopomocy Środowiskowej;
 • współpraca z organizacjami działającymi na terenie dzielnicy Wilanów (spółdzielnia mieszkaniowa, przychodnie zdrowia, szkoły, Policja, Straż Miejska, parafie).

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony