Starszy pracownik socjalny ds. przemocy domowej

Dyrektor
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy

ul. Przyczółkowa 27A, 02-968 Warszawa
poszukuje kandydatów na stanowisko:
pracownik socjalny/starszy pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej ds. przemocy domowej
zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu
na adres e-mail: a.wiselka@opswilanow.pl

Zakres zadań:

 1. Przeprowadzanie diagnozy sytuacji i potrzeb osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą domową.
 2. Prowadzenie kompleksowej dokumentacji związanej z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty” w tym wprowadzanie danych do programu POMOST STD.
 3. Praca socjalna na rzecz osób i rodzin doświadczających przemocy domowej.
 4. Udział w grupach diagnostyczno-pomocowych.
 5. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom w ramach procedury „Niebieskie karty”.
 6. Udzielanie pomocy organizacyjnej grupom diagnostyczno-pomocowym (m.in. proponowanie składu grupy, pomoc organizacyjna przy ustalaniu terminów spotkań grup diagnostyczno-pomocowych).
 7. Realizowanie planu pracy z rodziną zgodnie z kompetencjami ośrodka pomocy społecznej.
 8. Współpraca ze wszystkimi podmiotami realizującymi procedurę „Niebieskie karty” w szczególności z przedstawicielami policji w ramach pracy grup diagnostyczno-pomocowych.
 9. Informowanie zespołu interdyscyplinarnego o pracy grup diagnostyczo-pomocowych i udzielonej pomocy.
 10. Udzielanie kompleksowych informacji o:
  a. możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą domową,
  b. formach pomocy dzieciom doznającym przemocy domowej oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc,
  c. możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnienie podejrzenie, że jest dotknięta przemocą domową.
 11. Organizowanie niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
 • doświadczenie zawodowe min. 2 lata w tym min. 1 rok w pracy w obszarze pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • posiadanie pełni zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • posiadanie obywatelska polskiego (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby posiadające obywatelstwo polskie zgodnie z art. 11 ust 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. – tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.

Wymagania pożądane:

 • posiadanie Certyfikatu PARPA Specjalisty ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie lub specjalizacja w zawodzie pracownika socjalnego w zakresie przemocy domowej (przemocy w rodzinie),
 • doświadczenie zawodowe w udzielaniu konsultacji specjalistycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • cechy osobowości: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność,
 • znajomość języka angielskiego lub ukraińskiego.

Miejsce pracy:

Praca w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27A w Warszawie. Ośrodek mieści się na parterze i 1 piętrze budynku.
W budynku mieszczą się również inne instytucje m in. Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Biblioteka Publiczna. Budynek posiada jedną klatkę schodową oraz windę i platformę dla wózka inwalidzkiego. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

Praca związana jest z pracą z komputerem i urządzeniami biurowymi, przemieszczaniem się po budynku Ośrodka oraz po terenie dzielnicy Wilanów niezależnie od warunków atmosferycznych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekracza 6%.

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia.

Kwalifikacje kandydatów będą weryfikowane na podstawie analizy oświadczeń zawartych w Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci zaproszeni do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej będą zobowiązani do okazania dokumentów potwierdzających informacje zawarte w Kwestionariuszu do wglądu przed rozpoczęciem rozmowy:

 • dokument potwierdzający posiadane wykształcenie, uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
 • dokument potwierdzający posiadanie przez kandydata co najmniej 2 letniego doświadczenia zawodowego w tym 1 rok w pracy w obszarze pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej,
 • dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa lub dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r..

Dokumenty do pobrania:

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony