2012

Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów”
Okres realizacji projektu: 01.03.2012 – 30.06.2014

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy jest na etapie realizacji systemowego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie zawiasku wykluczenia oraz promocja, rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Celem szczegółowym naszego projektu jest udzielenie wielostronnego wsparcia odbiorcom projektu, poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji (aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zdrowotnej). Wyrobieni nawyku samokształcenia, eliminacja barier psychologiczno-społecznych a także wzrost potencjału osobistego oraz umiejętności podejmowania prawidłowych decyzji dotyczących kariery zawodowej i edukacyjnej.

Kompleksowe działania zostały sprofilowane zgodnie z predyspozycjami uczestników projektu, na podstawie testów osobowościowych a także indywidualnych konsultacji z brokerem edukacyjnym.

Dodatkowo zorganizowany zostanie wyjazd rehabilitacyjno-szkoleniowy dla niepełnosprawnych uczestników projektu. Program turnusu zawiera konsultacje lekarskie dla każdego uczestnika, zabiegi rehabilitacyjne, zajęcia warsztatowe grupowe oraz wsparcie indywidualne i poradnictwo, program integracyjny i sportowo-rekreacyjny, wsparcie w formie zasiłków.

W projekcie zostało przewidziane zrealizowanie następujących zadań w ramach Wilanowskiego Programu Aktywności Lokalnej:
 • udział w różnorodnych zajęciach w ramach tworzenia instrumentów aktywnej integracji.
 • Przeprowadzenie diagnozy profilów osobowościowych w ramach indywidualnych testów, których analiza będzie miała wpływ na wybór przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
 • Indywidualne spotkanie z brokerem edukacyjnym. Omówienie wyników analizy testów przedstawi broker edukacyjny, każdemu uczestnikowi osobno z zachowaniem ochrony danych osobowych i dyskrecji.
 • Szkolenia edukacyjne, rozwijające umiejętności społeczne między innym: radzenie sobie ze stresem, w zakresie komunikacji interpersonalnej, asertywności, aktywności na rynku pracy i inne zrealizowane na podstawie wyborów dokonanych przez uczestników w ankietach.
 • Strefa rodzica- warsztaty umiejętności rodzicielskich miedzy innymi: dylematów, zachowań problematycznych, rozwiązywania konfliktów, dialogu
 • wyjścia kulturalno – integracyjne oraz spotkania z autorytetami z różnych dziedzin nauki, sportu, muzyki oraz sztuki. Zostaną one zrealizowane na podstawie wyborów dokonanych przez uczestników w ankietach.
 • Warsztaty artystyczne
 • Kilkudniowy wyjazd integracyjny
 • Atrakcyjne materiały szkoleniowe
 • Interaktywny udział w programie poprzez stronę internetową www.wilpal.pl oraz profil na facebook.com
 • Spotkanie z autorytetem.
Nasi uczestnicy po ukończeniu projektu będą posiadać nowe umiejętności:
 • nabędą wiedzę na temat sposobów rozwiązywania problemów, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, większą pewność siebie w kontaktach interpersonalnych, poznają własne kompetencje społeczne,
 • umiejętności praktyczne: tworzenie listu motywacyjnego i życiorysu oraz sztuka prezentowanie się na rozmowie kwalifikacyjnej,
 • nabycie nowych kwalifikacji poprzez specjalistyczne warsztaty fotograficzne, filmowo-reżyserskie.
 • umiejętność aktywnego poruszania się na rynku pracy,
 • zdolności motywacyjne: wzrost zaangażowania w naukę i pracę, aktywniejsze poszukiwanie pracy, zwiększenia odpowiedzialności za własne decyzje, odnalezienie i wzmocnienie własnej motywacji wewnętrznej,
 • budowanie lepszych relacji z dziećmi
W projekcie mogą brać udział:
 • Uczniowie klas I i II wieku 16-18, uczęszczający do Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Wilanowie oraz ich rodzice
 • Osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony