Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

01

W 2020r Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przystąpił do współpracy z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie (PIKONI) oraz  Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi w ramach Projektu „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu”, realizowanego przez miasto stołeczne Warszawa. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego – program operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

 Dzielnice m.st. Warszawy objęte projektem: Bemowo, Białołęka, Wilanów, Wola.
Okres realizacji:  wrzesień 2019 – sierpień 2022.

 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów w ramach projektu oferuje wsparcie rodzinom,  w skład  których wchodzą osoby dorosłe ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością intelektualną, w tym z  całościowymi zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnością sprzężoną, poprzez wsparcie ASYSTENTA RODZINY OzNI  oraz ORGANIZATORA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ.

OzNI – Osoba z Niepełnosprawnością Intelektualną
OSL – Organizator Społeczności Lokalnej
PIKONI Punkt Informacyjno Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Asystent Rodziny OzNI 

 • Pomaga uzyskać informacje o przysługujących rodzinie i OzNI prawach, przywilejach, usługach i możliwościach w każdej ze sfer życiowych.
 • Udziela pomocy terapeutycznej OzNI i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.
 • Umożliwia dostęp do wszechstronnej rehabilitacji zgodnie z rozpoznanymi zasobami i dysfunkcjami OzNI.
 • Pomaga we wzmocnieniu kompetencji społecznych, które umożliwią OzNI uczestnictwo w różnych formach życia społecznego i zawodowego.
 • Udziela wsparcia w uzyskaniu należnych rodzinie świadczeń i form pomocy.
 • Indywidualnie wspomaga rodzinę OzNI m.in. w zakresie rozwiązywania problemów socjalnych, psychologicznych i innych.
 • Motywuje członków rodzin OzNI do udziału w wspierających zajęciach grupowych, uzupełniania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania, podejmowania i utrzymania pracy zarobkowej oraz do korzystania z usługi przerwy regeneracyjnej.

Organizator Społeczności Lokalnej

Zadaniem OSL jest m.in.:

 • Animuje działania na rzecz OzNI m.in. w postaci wolontariatu i działań w sąsiedztwie, ruchu samopomocowego OzNI oraz zachęca OzNI i ich bliskich do podejmowania działań na własną rzecz.
 • Współpracuje z aktywnymi OzNI, m.in. występującymi w roli edukatorów;
 • Organizuje i prowadzi we współpracy z edukatorami OzNI spotkania antydyskryminacyjne ze szczególnym uwzględnieniem wykluczenia ze względu na niepełnosprawność intelektualną;
 • Prowadzi kampanie społeczne i działania informacyjne nt. niepełnosprawności intelektualnej i dostępnego wsparcia w dzielnicy;
 • Współpracuje z PIKONI, punktami aktywności lokalnej, ŚDS, WTZ- ami, ośrodkami wsparcia, placówkami edukacyjnymi.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Kontakt do osób realizujących projekt w OPS Wilanów:

Asystent rodziny OzNI
Grzegorz Giertner tel. 502-388-974; e-mail: g.giertner@opswilanow.nazwa.pl

W ramach projektu można też skorzystać z bezpłatnej kompleksowej informacji, diagnozy i wsparcia w specjalistycznych Punktach Informacyjno – Koordynacyjnych PIKONI.

Punkty PIKONI:

 1. 11 Listopada 15B, Warszawa
  Poniedziałek – Piątek w godz. 8:00 – 18:00
  tel.887- 566 – 930
  e-mail: pikoni@wcpr.pl
 1. Dąbrowskiego 5, Warszawa
  tel.570- 705- 488
  e-mail: k.sobon@otwartedrzwi.pl

02

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony