Formy pomocy

Jakie formy pomocy realizuje OPS?

Osoby i rodziny zgłaszające się do Ośrodka w zależności od swojej sytuacji życiowej mogą skorzystać z pomocy w formie:

 • pracy socjalna
 • poradnictwa specjalistycznego
 • pomocy finansowej
 • pomocy w formie gorącego posiłku (dla dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli) i osób starszych (uczestników Dziennego Domu dla Osób Starszych).
 • pomocy usługowej (osoby, które z powodu wieku lub stanu zdrowia mają trudności z samodzielnym prowadzeniem gospodarstwa domowego mogą otrzymać pomoc w formie usług opiekuńczych, świadczonych w miejscu zamieszkania. Pomoc ta jest odpłatna w zależności od wysokości dochodu osoby lub rodziny).
 • rehabilitacji społecznej w placówkach oparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych

Ośrodek zajmuje się kompletowaniem dokumentów niezbędnych do otrzymania skierowania do Domu Pomocy Społecznej.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Kto składa wniosek?

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Podstawą do przyznania pomocy jest przeprowadzenie w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Komu przysługuje prawo do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej?

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Kto może ubiegać się o świadczenia pieniężne z pomocy społecznej?

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i jednocześnie znaleźli się oni w jednej z wymienionych powyżej sytuacji.

Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł., kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 528 zł.

Gdy dochód przekracza kryterium dochodowe?

Osoby lub rodziny, których dochód przekracza kryterium dochodowe w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą korzystać ze świadczeń pomocy społecznej, których rodzaj, forma i ewentualna odpłatność za świadczenia będą uzależnione od sytuacji życiowej i materialnej osób lub rodzin ubiegających się o świadczenie.

Pomocy w formie pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego udziela się niezależnie od wysokości dochodu.

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony