Usługi Opiekuńcze

Pomoc w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym lub pozostającym w rodzinie, które ze względu na wiek, niepełnosprawność lub chorobę wymagają opieki ze strony drugiej osoby lub pomocy w wykonywaniu czynności domowych, a rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić.
Wykonawcą usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Wilanowa
w okresie od 01 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. jest Agencja Służby Społecznej „Kościelak” Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kwiatowa 9, tel. 22 849 39 07
Zakres usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych jest zgodny z Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1710/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia „Standardów usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla m.st. Warszawy”.

Zakres usług opiekuńczych obejmuje m.in.:

 • dokonywanie zakupów i dostarczanie niezbędnych do codziennej egzystencji artykułów sklepach /aptekach położonych najbliżej miejsca zamieszkania,
 • pomoc w terminowym regulowaniu opłat ze środków finansowych odbiorcy usług,
 • przygotowanie prostych posiłków dla odbiorcy usług (śniadanie, obiad, kolacja) lub dostarczenie obiadu,
 • podanie posiłku, pomoc przy spożywaniu posiłku lub karmienie, sprzątanie po posiłkach,
 • sprzątanie mieszkania, wynoszenie śmieci,
 • umawianie wizyt lekarskich, pilnowanie terminu umówionych wizyt lekarskich, zgłoszenie potrzeby wizyty w środowisku pielęgniarce środowiskowej,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych w uzasadnionych przypadkach, jeżeli stan zdrowia uniemożliwia samodzielne wykonanie tej czynności,.
 • towarzyszenie podczas spacerów, prowadzenie rozmów, czytanie prasy, książek i inne, dostosowane do sytuacji życiowej i zdrowotnej odbiorcy usług, lub których rodzina nie może zapewnić,
 • czynności higieniczno – pielęgnacyjne, takie jak; asystowanie w czasie mycia i kąpieli, czesanie, pomoc przy goleniu zarostu twarzy, pomoc w ubieraniu się, zmiana odzieży, bielizny osobistej.

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje m.in.:

 • kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych; motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych , wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
 • pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych- poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym: w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno -rentowych, wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
 • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków; pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
 • uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich i badań diagnostycznych,
 • pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
 • pilnowanie przyjmowania leków , mierzenie ciśnienia tętniczego, mierzenie glikemii i temperatury ciała,
 • pomoc w utrzymaniu higieny , w tym w szczególności; mycie odbiorcy usług w łóżku (wyłącznie dla osoby leżącej), mycie głowy pielęgnacja paznokci rąk i nóg, kąpiel w asyście osoby drugiej, zmiana odzieży, bielizny osobistej i pościelowej, zmiana pampersa/pielucho-majtek i innych środków pomocniczych, zapobieganie odleżynom i odparzeniom, karmienie odbiorcy w razie takiej konieczności, podanie płynów.

Zasady ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych jest ustalana indywidualnie w zależności od posiadanego dochodu zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/843/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m.st. Warszawa w zakresie zadań własnych gminy, zmienioną Uchwałą Nr LIX/1566/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r., oraz Uchwałą Nr LXXIV/2080/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 października 2018 r.

Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej lub miesięczny dochód w rodzinie w relacji do kryterium dochodowego osoby lub rodziny określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, w procentach Wysokość opłaty w relacji do stawki za jedną godzinę usług w procentach
Poniżej Do (włącznie)  
  150% Bezpłatnie
150% 200% 10%
200% 250% 15%
250% 300% 30%
300% 350% 45%
350% 400% 60%
400% 450% 75%
450%   100%

Koszty 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszonych przez beneficjentów Ośrodka w okresie 01.02.2019 r. – 31.01.2020 r.

 • usługi opiekuńcze – 17, 53 zł.
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24,54 zł.

Ośrodek przyznaje usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony