Projekt

Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Adresaci projektu: dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnością sprzężoną oraz ich opiekunowie.

Cel projektu: wypracowanie systemu kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia w środowisku lokalnym dla odbiorców projektu – dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnością sprzężoną.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

 • Punkt Informacyjno – Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PIKONI) w Warszawie przy ul. 11 Listopada 13/15, w którym specjaliści przeprowadzą wszechstronną diagnozę sytuacji osoby z niepełnosprawnością, dokonają oceny adekwatności instrumentów wsparcia, wskażą optymalne kierunki rozwoju i dalszej pomocy;
 • Asystent rodziny;
 • Zajęcia terapeutyczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Długoterminowe mieszkania wspierane;
 • Mieszkanie interwencyjno – wytchnieniowe;
 • Wsparcie asystenckie w mieszkaniach pozostających w dyspozycji osób z niepełnosprawnością;
 • Zatrudnienie wspomagane;
 • Grupy wsparcia dla opiekunów;
 • Procedura zabezpieczenia prawno-finansowego osoby
  z niepełnosprawnością na wypadek niemożności świadczenia wsparcia ze strony rodziny/opiekuna;
 • Działania szkoleniowo – informacyjne i integracyjne ze społecznością lokalną.

Dzielnice m.st. Warszawy objęte projektem: Bemowo, Białołęka, Wilanów, Wola.

Okres realizacji: wrzesień 2019 – sierpień 2022. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Informacji udziela:

 Lider projektu:

M.st. Warszawa; Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy; tel. (22) 44 31 467

 Realizator projektu z ramienia m.st. Warszawy:

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie;  tel. 887 874 192

Partner projektu:

 Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, tel. 502 335 526

plakat_01

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony