Specjalista pracy z rodziną ds. przemocy w rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy
ul. Przyczółkowa 27A, 02-968 Warszawa
poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalista pracy z rodziną ds. przemocy w rodzinie
zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu

Zakres zadań:

 1. Przeprowadzanie diagnozy sytuacji i potrzeb osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie.
 2. Prowadzenie kompleksowej dokumentacji związanej z prowadzonej procedury „Niebieskie Karty” w tym wprowadzanie danych do programu POMOST STD.
 3. Praca socjalna na rzecz osób i rodzin doświadczających przemocy w rodzinie.
 4. udział w grupach roboczych,
 5. udzielanie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom w ramach procedury „Niebieskie karty”,
 6. udzielanie pomocy organizacyjnej grupom roboczym (m.in. proponowanie składu grupy, pomoc organizacyjna przy ustalaniu terminów spotkań grup roboczych).
 7. realizowanie planu pracy z rodziną zgodnie z kompetencjami ośrodka pomocy społecznej,
 8. współpraca ze wszystkimi podmiotami realizującymi procedurę „Niebieskie karty”,
 9. Informowanie zespołu interdyscyplinarnego o pracy grup roboczych i udzielonej pomocy
 10. Udzielanie kompleksowych informacji o:
  a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie,
  b) formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc,
  c) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnienie podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.
 11. Organizowanie niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe II stopnia na kierunkach: resocjalizacja, politologia, pedagogika, nauki o rodzinie,
 • doświadczenie zawodowe min. 2 lata w tym min. 1 rok w pracy w obszarze pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • posiadanie pełni zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • posiadanie obywatelska polskiego (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby posiadające obywatelstwo polskie zgodnie z art. 11 ust 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. – tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.

Wymagania pożądane:

 • posiadanie Certyfikatu PARPA Specjalisty ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • doświadczenie zawodowe w udzielaniu konsultacji specjalistycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • cechy osobowości: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność
 • znajomość języka angielskiego lub ukraińskiego

Miejsce pracy:

Praca w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27A w Warszawie. Ośrodek mieści się na parterze i 1 piętrze budynku.
W budynku mieszczą się również inne instytucje m in. Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Biblioteka Publiczna. Budynek posiada jedną klatkę schodową oraz windę i platformę dla wózka inwalidzkiego. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

Praca związana jest z pracą z komputerem i urządzeniami biurowymi, przemieszczaniem się po budynku Ośrodka oraz po terenie dzielnicy Wilanów niezależnie od warunków atmosferycznych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekracza 6%

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia.

Kwalifikacje kandydatów będą weryfikowane na podstawie analizy oświadczeń zawartych w Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci zaproszeni do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej będą zobowiązani do okazania dokumentów potwierdzających informacje zawarte w Kwestionariuszu do wglądu przed rozpoczęciem rozmowy:

 • dokument potwierdzający posiadane wykształcenie, uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
 • dokument potwierdzający posiadanie przez kandydata co najmniej 2 letniego doświadczenia zawodowego 1 rok w pracy w obszarze pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie,
 • dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa lub dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. – Dz. U. 2019 poz. 1282.

Plik do pobrania:

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony