KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA NA STRONĘ INTERNETOWĄ JEDNOSTKI I BIP

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”)  informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, adres: ul. Przyczółkowa 27A, 02-968 Warszawa, e-mail: wilanow@ops.waw.pl, tel. 22 648-22-26; 22 649 45 65
 2. W Ośrodku został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@opswilanow.waw.pl lub pisząc na adres korespondencyjny Ośrodka, podany w punkcie 1,
 3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie i w celu:
  a) realizacji zadań określonych w przepisach prawa i statucie jednostki
  (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO)
  b) realizacji umów, których stroną jest osoba, której dane dotyczą
  ( podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  c) w szczególnych przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody
  ( podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, którym Ośrodek zleca usługi
  ( przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów zawartych z Ośrodkiem).
 5. Administrator przechowuje dane osobowe przez okresy wynikające z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Osobom, których dane dotyczą przysługuje:
  a) prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO)
  b) prawo do sprostowania danych, w przypadku gdy dane są niekompletne lub nieprawdziwe (art. 16 RODO)
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO
  d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych
  e) oraz inne prawa określone w przepisach RODO w zależności od przesłanki stanowiącej podstawę przetwarzania danych.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano w chwili obowiązywania zgody (art. 7 RODO).
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe.
 9. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, ani nie dokonuje ich profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 10. Informacja o ograniczonym sposobie realizacji obowiązku informacyjnego w związku z art. 100 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej.

Informujemy, że w przypadku udzielania świadczeń/ usług tj.: interwencja kryzysowa, praca socjalna, poradnictwo, uczestnictwo w zajęciach klubu samopomocy, klubu dla osób z zaburzeniami psychicznymi, schronienia w formie noclegowni, ogrzewalni, sprawiania pogrzebu, przyznania biletu kredytowanego, usług w ośrodkach wsparcia obowiązek informacyjny jest realizowany poprzez zamieszczenie klauzuli w widocznym miejscu w budynku w którym świadczenia lub usługi są udzielane oraz na stronie internetowej Ośrodka.

 

 

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony