KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, ul. Przyczółkowa 27 A 02-968 Warszawa.
 2. Jeśli ma Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działań Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, z także przysługujących Państwu uprawnień, mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy za pomocą adresu iod@opswilanow.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie:
  a) obowiązujących przepisów prawa;
  b) zawartych umów;
  c) na podstawie udzielonej zgody.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:
  a) pomocy społecznej;
  b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Pomocy Społecznej przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Ośrodek.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych
  – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnic Wilanów m. st. Warszawy Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 10. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób elektroniczny/zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony