Pracownik socjalny ds. obywateli Ukrainy

Dyrektor
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy

ul. Przyczółkowa 27A, 02-968 Warszawa
poszukuje kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego
/specjalistę pracy socjalnej ds. obywateli Ukrainy
zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu

Zakres zadań wynikający z art. 119 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. 2021 poz. 2268 z późn. zm) w szczególności.:

 • rozpoznawanie, diagnozowanie, analizowanie i ocena zjawisk społecznych występujących w rejonie działania,
 • rozpoznawanie, diagnozowanie, analiza potrzeb osób kwalifikujących się do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w rejonie działania,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, na podstawie przeprowadzonego wywiadu ustalanie form i zakresu udzielanej pomocy przy współudziale klienta, opracowywanie planów pomocy w zakresie pomocy społecznej,
 • udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej, stosowanie narzędzi aktywizacyjnych,
 • sporządzanie statystyki, sprawozdawczości oraz analiz w swoim rejonie działania.
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konsekwencji ubóstwa,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, wyspecjalizowanymi instytucjami oraz organizacjami w zakresie organizowania pomocy na rzecz klientów zamieszkujących w rejonie działania.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego lub wyższe pedagogiczne w przypadku rozpoczęcia lub ukończenia studiów na tym kierunku przed 1 maja 2004 r.
 • znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • posiadanie pełni zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • posiadanie obywatelska polskiego (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby posiadające obywatelstwo polskie zgodnie z art. 11 ust 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. – tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • cechy osobowości: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność
 • znajomość języka rosyjskiego lub ukraińskiego

Miejsce pracy:

Praca w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27A w Warszawie. Ośrodek mieści się na parterze i 1 piętrze budynku.
W budynku mieszczą się również inne instytucje m in. Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Biblioteka Publiczna. Budynek posiada jedną klatkę schodową oraz windę i platformę dla wózka inwalidzkiego. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

Praca związana jest z pracą z komputerem i urządzeniami biurowymi, przemieszczaniem się po budynku Ośrodka oraz po terenie dzielnicy Wilanów niezależnie od warunków atmosferycznych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia.

Kwalifikacje kandydatów będą weryfikowane na podstawie analizy oświadczeń zawartych w Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci zaproszeni do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej będą zobowiązani do okazania dokumentów potwierdzających informacje zawarte w Kwestionariuszu do wglądu przed rozpoczęciem rozmowy:

 • dokument potwierdzający posiadane wykształcenie, uprawniające
  do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
 • Dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa lub dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. –
  Dz. U. 2019 poz. 1282.

Plik do pobrania:

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony