Podinspektor/inspektor/specjalista ds. płac

Dyrektor
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy

ul. Przyczółkowa 27A, 02-968 Warszawa
poszukuje kandydatów na stanowisko:
podinspektor/inspektor/specjalista ds. płac
zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw w zakresie płac i świadczeń pracowniczych w szczególności:

 • sporządzanie miesięcznych/jednorazowych list płac wynagrodzeń pracowników,
 • rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym,
  – sporządzanie deklaracji ZUS DRA jednostki oraz miesięcznych deklaracji imiennych RMUA
  – zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz wyrejestrowywanie świadczeniobiorców, zleceniobiorców i pracowników Ośrodka.
  – dokonywanie obliczenia comiesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na fundusz pracy, sporządzanie stosownych deklaracji rozliczeniowych i przelewów.
 • rozliczanie ryczałtów samochodowych oraz biletów,
 • prowadzenie zbiorowego ubezpieczenia pracowników w PZU,
 • wykonywanie doraźnych zadań zleconych przez przełożonego wynikających z powierzonego zakresu zadań

2. Prowadzenie spraw w zakresie księgowości:

 • wykonywanie przelewów na podstawie dokumentów zatwierdzonych do wypłaty przez Dyrektora Ośrodka ( faktur, rachunków i list płac)
 • prowadzenie kasy Ośrodka w tym:
  – Pobieranie gotówki z rachunku bankowego do kasy na wydatki bieżące
  – Odprowadzanie na rachunek bankowy wpłat gotówkowych
  – Prowadzenie całej dokumentacji rozliczeniowej związanej z obrotem gotówkowym, bankowym i kasowym
 • sprawdzanie i zatwierdzanie rachunków i faktur pod względem formalno rachunkowym,
 • dokonywanie bieżącej oceny i analizy realizacji budżetu Ośrodka i zachowanie dyscypliny finansów publicznych

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, wymagany profil: ekonomia, finanse, rachunkowość, administracja,
 • staż pracy min. 3 lata na stanowisku związanym z płacami, rachunkowością i księgowością
 • znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • posiadanie pełni zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • posiadanie obywatelska polskiego (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby posiadające obywatelstwo polskie zgodnie z art. 11 ust 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. – tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
 • znajomość oprogramowania płacowego
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • cechy osobowości: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność

Miejsce pracy:

Praca w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27A w Warszawie. Ośrodek mieści się na parterze i 1 piętrze budynku.
W budynku mieszczą się również inne instytucje m in. Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Biblioteka Publiczna. Budynek posiada jedną klatkę schodową oraz windę i platformę dla wózka inwalidzkiego. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

Praca związana jest z pracą z komputerem i urządzeniami biurowymi, przemieszczaniem się po budynku Ośrodka oraz po terenie dzielnicy Wilanów niezależnie od warunków atmosferycznych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych minimum I stopnia o kierunkach technicznych,
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany minimum 3-letni staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),

Sposób i termin składania aplikacji:

Dokumenty aplikacyjne można składać:

 • osobiście w sekretariacie Ośrodka,
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres: wilanow@ops.waw.pl
 • pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów st. Warszawy ul. Przyczółkowa 27A, 02-968 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Aplikacja na stanowisko Inspektor ds. płac”

Termin: do 10.02.2022

Plik do pobrania:

Oświadczenia i klauzula informacyjna

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony