Instruktor terapii zajęciowej

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy
ul. Przyczółkowa 27 A 02-968 Warszawa
poszukuje kandydata na wolne stanowisko
INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ
W Dziennym Domu dla Osób Starszych ul. Lentza 35

Wymiar czasu pracy – 1/2 etatu

Do  głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć wszechstronnie uaktywniających uczestników Dziennego Domu, uwzględniających ich zainteresowania i możliwości, z wykorzystaniem różnych metod terapeutycznych jak: arteterapia, zajęcia rekreacyjne, artystyczne, gry i zabawy mające na celu poprawę sprawności psychofizycznej, rozwijanie orientacji i pomysłowości, nawiązanie i podtrzymanie kontaktu z seniorami,
 • motywowanie  uczestników  do czynnego udziału w zajęciach, szczególnie uczestników mniej sprawnych i niechętnie  włączających się w pracę grupy
 • współpraca z pracownikami Dziennego Domu dla Osób Starszych w zakresie realizacji zadań placówki
 • przygotowywanie z seniorami okazjonalnej dekoracji Domu
 • inicjowanie i współdziałanie  w organizowaniu imprez okazjonalnych, uroczystości czy wycieczek, w tym wyjść do kin, muzeów  itp.
 • systematyczne prowadzenie dziennego i tygodniowego dziennika zajęć i innej dokumentacji zgodnie ze wskazaniami kierownika placówki

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. policealne odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku instruktor terapii zajęciowej lub dyplom ukończenia studiów wyższych: tj. pedagogika terapeutyczna, terapia zajęciowa, gerontopedagogika lub pokrewne
 • umiejętność prowadzenia różnych form terapii zajęciowej, 
 • znajomość problematyki dotyczącej wsparcia osób starszych
 • umiejętność obsługi komputera oraz programów biurowych MS Office lub Open Office, Internetu, 
 • zdolności plastyczne, kreatywność
  Osoba zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną zobowiązana będzie do:
  1. przyniesienia swoich własnoręcznie wykonanych prac plastycznych, rękodzielniczych w celu zaprezentowania swoich umiejętności i zdolności
  2. zaprezentowania przykładowego konspektu kilku zajęć ze wskazaniem celów jakie chce się osiągnąć przez planowane aktywności.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w zakresie organizowania zajęć dla osób starszych, mile widziane doświadczenie w  arteterapii
 • empatia, wrażliwość w zakresie identyfikowania potrzeb osób starszych
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność
 • wysokie umiejętności komunikacyjne
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • obowiązkowość, rzetelność, punktualność
 • wyrozumiałość, cierpliwość, odpowiedzialność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Wypełniony Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia.

Kwalifikacje kandydatów będą weryfikowane na podstawie analizy oświadczeń zawartych w Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci zaproszeni do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej będą zobowiązani do okazania dokumentów potwierdzających informacje zawarte w Kwestionariuszu do wglądu przed rozpoczęciem rozmowy:

 • dokument potwierdzający posiadane wykształcenie, uprawniające do wykonywania zawodu instruktora terapii zajęciowej,
 • Dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa lub dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. –
  Dz. U. 2019 poz. 1282.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów:

a. osobiście,
b. w wersji elektronicznej na adres: dom3opswilanow@wp.pl
c. przesłanie pocztą ( decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy
ul. Przyczółkowa 27A
02-968 Warszawa

Termin składania ofert upływa dnia 15.07.2022r

Plik do pobrania:

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony