Ogłoszenie

01

Informuje się, że  zgodnie § 5 ust. 1 pkt 5 uchwały nr LVIII/1751/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 roku  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 132, poz. 3937  z późn. zm.)  Warszawskie Centrum  Pomocy Rodzinie jest uprawnione do występowania z wnioskiem o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy, dla osób ze statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą, dla których przeznacza się nie więcej niż 5 lokali rocznie. Konkretne lokale mieszkalne przekazane do dyspozycji tej grupy osób nie są określone z góry, gdyż będą one wskazywane, w zależności od struktury rodziny wnioskodawcy, zakwalifikowanej do najmu lokalu oraz
z  uwzględnieniem jego specyficznych, uzasadnionych potrzeb (np.: wiek, niepełnosprawność).

W związku z tym osoby, zainteresowane  wynajmem lokalu wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego m. st. Warszawy zapraszamy do składania  wniosków  w tej sprawie na rok 2018.

O zakwalifikowanie do zawarcia umowy najmu mieszkania mogą ubiegać się  wszystkie osoby pełnoletnie, posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, które spełniają następujące warunki:

 • ukończyły – do miesiąca sierpnia 2018 (włącznie) – realizację indywidualnego program integracji na terenie m. st. Warszawy, w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej,
 • zamieszkują na terenie m. st. Warszawy (warunek dotyczy także małoletnich dzieci ujętych we wniosku),
 • ich potrzeby i bieżąca sytuacja zostaną rozpoznane w drodze wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego w miejscu zamieszkania przez pracownika socjalnego Centrum,
 • nie posiadają tytułu prawnego w formie własności lub współwłasności do lokalu mieszkalnego, nie są stroną umowy najmu i nie posiadają prawa zamieszkiwania w lokalu komunalnym / socjalnym,
 • nie znajdują się na liście osób oczekujących do podpisania umowy najmu mieszkania z zasobów m. st. Warszawy,
 • otrzymały z urzędu dzielnicy m. st. Warszawy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania – odmowę zakwalifikowania na listę osób oczekujących o najmu lokalu z zasobów m. st. Warszawy.

Tryb składania wniosków:

 • Wnioski należy składać w sekretariacie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Lipińskiej 2 w Warszawie w okresie od 24.09.2018 r.
  do 12.10.2018 r. do godz. 16.00  (w  przypadku przesłania wniosku drogą korespondencyjną – liczy się data stempla pocztowego).
 • Formularz wniosku dostępnym jest w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Lipińskiej 2, na stronie internetowej Centrum wcpr.pl (jako link w treści niniejszego ogłoszenia, umieszczonego w zakładce: Ogłoszenia/Aktualne), w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie m. st. Warszawy  oraz w: Fundacji Refugee.pl im. Małgorzaty Jasiczek-Gebert przy ul. Brackiej 23/51 w Warszawie, Fundacji „Ocalenie” przy ul.  Koszykowej 24 lok. 1 w Warszawie, Fundacji MultiOcalenie przy ul. Wilczej 35/41 lok. 29 w Warszawie, Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 5/51 w Warszawie, Fundacji dla Somalii przy ul. Brackiej 18 lok. 63 w Warszawie, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przy ul. Zgody 11 w Warszawie, Biurze Krajowym w Polsce Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30 w Warszawie,  Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5 w Warszawie, FES Centrum Edukacji Zagranicznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 w Warszawie, Caritas Polska przy ul. Okopowej 55 w Warszawie, Centrum Wielokulturowym przy ul. Jagiellońskiej 54 w Warszawie, Jezuickie Centrum Społeczne „W Akcji” przy ul. Rakowieckiej 61 w Warszawie.

Złożenie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przeprowadzenie przez pracownika socjalnego Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Dokumenty wymagane:

 • prawidłowo i kompletnie wypełniony w języku polskim WNIOSEK
 • OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie wraz z klauzulą informacyjną
 • kserokopie decyzji o nadaniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej – wnioskodawcy, współmałżonka i osób pełnoletnich uwzględnionych we wniosku,
 • kserokopie kart pobytu – wnioskodawcy, współmałżonka i wszystkich pozostałych osób  uwzględnionych we wniosku (w przypadku małoletnich dzieci mogą to być inne dokumenty ze zdjęciem potwierdzające ich tożsamość),
 • OŚWIADCZENIE o sytuacji mieszkaniowej wnioskodawcy, współmałżonka oraz pełnoletnich osób uwzględnionych we wniosku,  którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Zasad,
 • kserokopia odmowy zakwalifikowania na listę osób oczekujących na wynajem lokalu z zasobów m. st. Warszawy, kierowana przez urząd dzielnicy m. st. Warszawy, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania – do wnioskodawcy lub innej z osób uwzględnionych we wniosku,

Dokumenty uzupełniające, nieobligatoryjnie:

 • opinie i rekomendacje,
 • inne dokumenty potwierdzające aktualną sytuację wnioskodawcy i jego rodziny.

Sytuacja Wnioskodawców i ich rodzin będzie oceniana przez komisję kwalifikacyjną  w oparciu komplet dokumentów oraz wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Kryteria oceny:

Formalne:

 • Spełnienie wszystkich warunków ubiegania się o najem mieszkania.
 • Terminowość złożenia wniosku,
 • Kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji, w tym wywiad środowiskowy.

Merytoryczne:

Komisja kwalifikacyjna bierze pod uwagę ogólną sytuację poszczególnych Wnioskodawców w oparciu o następujące kryteria:

 • sytuacja rodzinna
 • sytuacja mieszkaniowa
 • sytuacja zdrowotna
 • sytuacja materialna
 • działania podejmowane na rzecz integracji

Ocena merytoryczna dokonywana jest punktowo przez każdego z członków komisji w skali od 0 do 5 punktów dla każdego z kryteriów, zgodnie z zasadą: im trudniejsza sytuacja rodzinna, mieszkaniowa, zdrowotna i  materialna oraz im większa skuteczność i zaangażowanie w działania integracyjne – tym większa liczba punktów. Do punktów wyliczonych ze średniej arytmetycznej dodane będą punkty za okres pobytu wnioskodawcy w Polsce, liczone – od czasu (miesiąca) złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, do miesiąca września 2018 r. (włącznie), wg wzoru: liczba miesięcy : 12 = liczba lat. Jeden pełny rok równa się jeden punkt. Za miesiące niedające pełnego roku punkty nie będą przyznawane.

O przyczynie ewentualnego nierozpatrywania wniosków ze względów formalnych oraz o sposobie ich rozpatrzenia przez Komisję kwalifikacyjną, składającą się z przedstawicieli Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy, Biura Polityki Lokalowej Urzędu m. st. Warszawy oraz organizacji pozarządowej działającej na rzecz cudzoziemców, wnioskodawcy zostaną powiadomieni w terminie 30 dni od dnia posiedzenia Komisji.

 

Wyszukiwarka:

Link do strony kontakt OPS Wilanów
powrót do początku strony