27.08.2012

Zapytanie cenowe

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy
ul. Przyczółkowa 27a
02 – 968 Warszawa

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro zwracamy się z prośba o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

2. Opis przedmiotu zamówienia.
 1. Zorganizowanie warsztatu fotograficznego dla 8 osób, uczestników Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu EFS. Zapewnienie uczestnikom odpowiedniego sprzętu fotograficznego do wykorzystania podczas trwania warsztatu.
  Warsztat 10 godzinny, realizowany w ciągu kilku spotkań kilkugodzinnych (popołudniowe lub weekendowe)
  W programie m.in. mówienie sprzętu fotograficznego (blendy, statywy itp.). Rodzaje aparatów,
  Podstawowe zasady fotografowania, Podstawowe zasady kompozycji obrazu perspektywa, kompozycji. Zdjęcia portretowe: i plenerowe: światło, głębia ostrości, wykorzystanie światła i pory roku, Przygotowanie do sesji; słowo wstępu do zdjęć krajobrazu, światło, pora dnia; plenery fotograficzne.
  Po zakończeniu warsztatów udostępnienie po jednym zdjęciu każdego z uczestników na wystawę.
  Przekazanie wszystkich stworzonych fotografii na nośniku Cd.
  Zapewnienie zaświadczeń( certyfikatów) oryginałów i kopii o ukończeniu warsztatu dla 8 osób
 2. Zorganizowanie warsztatu filmowo – reżyserskiego dla 8 osób, uczestników Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu EFS. Zapewnienie uczestnikom odpowiedniego sprzętu do wykorzystania podczas trwania warsztatu.
  Warsztat 10 godzinny, podzielony na kilka spotkań kilkugodzinnych (popołudniowe lub weekendowe)

  Tematyka warsztatu zawiera:, Podstawy wiedzy filmowo- reżyserskiej, tajniki pracy z materią filmową: ze scenariuszem, kamera i aktorami; wprowadzenie merytoryczne połączone z prezentacją i obsługą podstawowych funkcji kamery. Nauka obróbki materiałów filmowych. Prezentacja zrealizowanego i zmontowanego przez uczestników szkolenia materiału filmowego.
  Zapewnienie zaświadczeń( certyfikatów) oryginałów i kopii o ukończeniu warsztatu dla 8 osób
  Przekazanie stworzonego materiału na nośniku Cd.

  Miejsce realizacji: Pomieszczenia odpowiednio przystosowane

  a). termin wykonania zamówienia od 08.10.2012 do 09.11.2012
  b). warunki płatności przelew na konto do 14 dni po realizacji zadania.

 3. Ofertę należy złożyć do dnia 10.09.2012
 4. Kryteria i sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

  1. Punkty za kryterium „cena brutto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

  najniższa cena brutto za całość zamówienia – waga 60%
  maksymalna ilość punktów – 60

  najniższa cena
  cena badana x 60 =ilość punktów (1)

  2. kryterium” lokalizacja przystosowanego pomieszczenia „ – odległość od L.O w Wilanowie -20%

  wartość wagowa oceny – 20%
  maksymalna ilość punktów: 20 (za najbliższa lokalizacje)

  3. kryterium „doświadczenie (referencje) „w realizacji podobnych warsztatów – 20%

  wartość wagowa oceny – 20%
  maksymalna ilość punktów: 20

 5. Informacje

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  Oświadczą zgodnie z prawdą, że nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  – uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  – posiadaniu, co najmniej 10 % udziału lub akcji;
  – pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  – pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli.

 6. Forma złożenia oferty
  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.09.2012 do godziny 12.00 w formie
  – osobiście lub listownie
  faxem na numer: 22 64946 65
  – w wersji elektronicznej na adres: eurokoordynacja@opswilanow.pl
  Oferta musi zawierać:
  Nazwę i adres wykonawcy, NIP, REGON, Nr rachunku bankowego, referencje, cenę netto i brutto, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, oświadczenie wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, oraz oświadczenie o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń
 7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cen oraz zapisów umowy z firmą, której oferta została wybrana.
  Jeśli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
powrót do początku strony