04.07.2012

Zapytanie cenowe – Strefa rodzica

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej
równowartości 14 000 euro

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy
ul. Przyczółkowa 27a
02 – 968 Warszawa

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro zwracamy się z prośba o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Opis przedmiotu zamówienia

Zorganizowanie warsztatu umiejętności wychowawczych ”Strefa rodzica” dla grupy 13 osobowej (rodziców), uczestników Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu EFS.
Warsztat 3 godzinny (1godz = 45min) prowadzony przy użyciu metod aktywnych tj. dyskusji dydaktycznej, pracy w grupach.
Podzielony na dwa bloki tematyczne:

 1. Dylematy rodzica-skuteczne podejmowanie decyzji i wyznaczanie celów. Stawianie granic i konsekwencja
  w wychowywaniu.
 2. Metody rozwiązywania konfliktów.
  Podczas warsztatu zapewnienie wody, soku oraz ciastek dla każdego uczestnika.
  Zapewnienie zaświadczeń ( certyfikatów) oryginałów i kopii o ukończeniu szkolenia.
  Miejsce realizacji: sale XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie.
  a). termin wykonania zamówienia od 05.09.2012 do 6.09.2012 od godziny 17.30
  b). warunki płatności przelew na konto do 14 dni po realizacji zadania.
 3. Ofertę należy złożyć do dnia 23.07.2012
 4. Kryteria i sposób wyboru najkorzystniejszej oferty
  Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za całość zamówienia – waga 100%
 5. Informacje
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  Oświadczą zgodnie z prawdą, że nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  – uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  – posiadaniu, co najmniej 10 % udziału lub akcji;
  – pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  – pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli.
 6. Forma złożenia oferty
  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.07.2012 w formie
  – osobiście lub listownie
  faxem na numer: 22 64946 65
  – w wersji elektronicznej na adres: eurokoordynacja@opswilanow.pl
  Oferta musi zawierać:
  Nazwę i adres wykonawcy, NIP, REGON, Nr rachunku bankowego, referencje, cenę netto i brutto, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, oświadczenie wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, oraz oświadczenie o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń.
 7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cen oraz zapisów umowy z firmą, której oferta została wybrana.
  Jeśli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
powrót do początku strony