27.07.2012

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej
równowartości 14 000 euro

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy
ul. Przyczółkowa 27a
02 – 968 Warszawa

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro zwracamy się z prośba o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wycieczki – wyjazd 3 dniowy w region Lubelszczyzny dla 27 osobowej grupy uczestników Programu Aktywności Lokalnej (24 licealistów wieku 16-18 i 3opiekunów)

1) Warunki zamówienia opisuje poniższa specyfikacja:

a) Zakwaterowanie w miejscu gdzie będą do naszej dyspozycji 2 sale konferencyjne w okolicach Puławy-Kazimierz Dolny-Nałęczów lub Lublin
b) Zakwaterowanie: 2 doby dla 27osób ( dodatkowo zakwaterowanie dla naszych 2 trenerów )
c) Ubezpieczenie dla wszystkich uczestników wyjazdu.
d) Transport: autokar.
e) Opłaty związane z programem- bilety wstępu

1) Plan wycieczki:

Podany Program wycieczki można modyfikować według najkorzystniejszego plan zwiedzania.

a) Dzień 1:

 • Zbiórka przed szkołą w Wilanowie
 • Wyjazd z Warszawy w godzinach pooranych przyjazd do Kazimierza Dolnego
 • Zwiedzanie miasta z przewodnikiem (m.inn. stara chata, szlak spacerowy- Męćnierz, Wąwóz Korzeniowy Dół)
 • Posiłek obiadowy,
 • Muzeum Nadwiślańskie
 • Zajęcia warsztatowe ( do wyboru jedne z : Wojciechowskie Muzeum Regionalne –w Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie – warsztaty ; Miniskansen Wojciechowsko Zagroda- warsztaty garncarstwa lub zajęcia warsztatowe odlewanie monet metalowych w młynie Hipolit,
 • Przyjazd do miejsca zakwaterowania,
 • Od godziny 16 do 20.00 warsztaty ( prowadzone w naszym zakresie)
 • późna kolacja w miejscu zakwaterowania

b) Dzień 2:

 • 7.30-8.00 Śniadanie,
 • 8.30. – Warsztaty 5 godzinne (prowadzone przez naszych trenerów)
 • Ok. 14.00 Obiad w miejscu zakwaterowania,
 • Lublin –zwiedzanie Starego Miasta i zamku, Lubelskie podziemia
 • Atrakcje regionu: Zwiedzanie stadniny konnej ( lub udział w VII Jesienny Pokaz Koni Arabskich) w Janowie Podlaskim
 • Wieczorem niespodzianka: paintball,
 • Późna kolacja-ognisko w miejscu zakwaterowania.

c) Dzień 3:

 • 8.00- Śniadanie i wykwaterowanie,
 • 10.00 Przejazd do Nałęczowa –Palmiarnia i park Zdrojowy
 • Obiad w drodze powrotnej
 • Atrakcje regionu:, Zwiedzanie zamku w Janowcu lub Kozłówki
 • Powrót do Warszawy ok. 20.00

a)termin wykonania zamówienia:
od 1.10.2012 do 03.10.2012 lub 03-05.2012 ewentualnie w ostateczności od 2.10 do 4.10.2012
b) warunki płatności: przelew na konto do 14 dni po realizacji zadania.

2. Ofertę należy złożyć do dnia: 17.08.2012
3. Kryteria i sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

Kryterium oceny ofert będzie:

1) cena brutto
wartość wagowa oceny „cena brutto”: 80%
maksymalna ilość punktów: 80
Punkty za kryterium „cena brutto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
cena oferty najtańszej
cena oferty badanej x 80 = ilość punktów

2) Referencje i doświadczenie – współpraca przy realizacji wyjazdów, wycieczek w Projektach EFS -20%
wartość wagowa oceny – 20%
maksymalna ilość punktów: 20

4. Informacje

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
Oświadczą zgodnie z prawdą, że nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu, co najmniej 10 % udziału lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli.
5. Forma złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia : 17.08.2012 w formie
- osobiście lub listownie
- faxem na numer: 22 649 45 65
w wersji elektronicznej na adres: eurokoordynacja@opswilanow.pl

Oferta musi zawierać:
Nazwę i adres wykonawcy, zaświadczenia NIP, zaświadczenie REGON, Nr rachunku bankowego, referencje, cenę netto i brutto, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, KRS, wpis do Centralnej Ewidencji Organizatora Turystyki i Pośredników Turystycznych, certyfikat gwarancji, wpis do Izby Turystycznej, oświadczenie wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, oraz
oświadczenie o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń.

6. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cen oraz zapisów umowy z firmą, której oferta została wybrana.
Jeśli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Formularz oferty

formularz oferty – wersja pdf (Adobe Reader)

powrót do początku strony