03.07.2012

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej
równowartości 14 000 euro

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy
ul. Przyczółkowa 27a
02 – 968 Warszawa

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro zwracamy się z prośba o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Opis przedmiotu zamówienia

Zorganizowanie warsztatu „autoprezentacji i aktywnego poszukiwania pracy” dla 24 osób( jedna grupa), uczestników Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu EFS.
Warsztat 6 godzinny (1godz = 60min) prowadzony przy użyciu metod aktywnych tj. dyskusji dydaktycznej, pracy w grupach.
Podzielony na dwa bloki tematyczne:

 1. Autoprezentacje- czym jest i jaka jest dobra prezentacja, zapoznanie się z jej strukturą; mowa ciała – autoprezentacja w prezentacji, savoir vivre odpowiedni do miejsca.
 2. Aktywne poszukiwanie pracy- sposób na dobre CV; analiza powszechnych błędów oraz przygotowanie własnego cv; list motywacyjny; rozmowa kwalifikacyjna- jak się przygotować, częste błędy, sztuka kreowania odpowiedniego wizerunku, praktyczny trening zdobytych umiejętności
  Zapewnienie zaświadczeń(certyfikatów) oryginałów i kopii o ukończeniu szkolenia dla 24 osób.
  Miejsce realizacji: sale XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie.
  a). termin wykonania zamówienia od 06.09.2012 do 7.09.2012
  b). warunki płatności przelew na konto do 14 dni po realizacji zadania.
 3. Ofertę należy złożyć do dnia 23.07.2012
 4. Kryteria i sposób wyboru najkorzystniejszej oferty
  Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za całość zamówienia – waga 100%
 5. Informacje
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  Oświadczą zgodnie z prawdą, że nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  – uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  – posiadaniu, co najmniej 10 % udziału lub akcji;
  – pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  – pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli.
 6. Forma złożenia oferty
  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.07.2012 w formie
  – osobiście lub listownie
  faxem na numer: 22 64946 65
  – w wersji elektronicznej na adres: eurokoordynacja@opswilanow.pl
  Oferta musi zawierać:
  Nazwę i adres wykonawcy, NIP, REGON, Nr rachunku bankowego, referencje, cenę netto i brutto, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, oświadczenie wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, oraz oświadczenie o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń.
 7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cen oraz zapisów umowy z firmą, której oferta została wybrana.
  Jeśli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
powrót do początku strony