18.05.2012

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej
równowartości 14 000 euro

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy
ul. Przyczółkowa 27a
02 – 968 Warszawa

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro zwracamy się z prośba o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

2. Opis przedmiotu zamówienia

Zorganizowanie wyjazdu (wyjazdów) rehabilitacyjno-szkoleniowych (14 dni) dla 3 uczestników projektu (przy zapewnieniu możliwości indywidualnego dołączenia uczestnika projektu do turnusu wskazanego przez realizatora projektu), w skład którego wchodzić będzie:

 • zakwaterowanie
 • wyżywienie (pełne)
 • transport + ubezpieczenie
 • część szkoleniowa i rehabilitacyjna zawierająca:

I. Instrumenty aktywizacji zdrowotnej:

 1. Konsultacje lekarskie dla każdego uczestnika
 2. 15 zabiegów rehabilitacyjnych/ ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo, zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych – dla każdego uczestnika.

II. Instrumenty aktywizacji społecznej i zawodowej:

 1. przeprowadzenie 20 godz. zajęć warsztatowych zawierających określony zakres tematyczny:
  - informacje o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych służące przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy (doradca zawodowy)
  - podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych (psycholog)
 2. przeprowadzenie średnio 1 godz. poradnictwa i wsparcia indywidualnego na uczestnika projektu
  - podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych (psycholog, doradca zawodowy)
 3. realizacja programu integracyjno -rekreacyjno- sportowego.

a). termin wykonania zamówienia 25.06.2011. – 30.10.2012
b). okres gwarancji nie dotyczy
c). warunki płatności
przelew na podstawie faktury/rachunku wystawionej po wykonaniu zamówienia

3. Ofertę należy złożyć do dnia 21.05.2012
4. Kryteria i sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za całość zamówienia – waga 100%.

5. Informacje

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
Oświadczą zgodnie z prawdą, że nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu, co najmniej 10 % udziału lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli.
6. Forma złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.05.2012. w formie

Oferta musi zawierać:
Nazwę i adres wykonawcy, NIP, REGON, Nr rachunku bankowego, referencje, cenę netto i brutto, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, oświadczenie wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, oraz oświadczenie o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń.

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cen oraz zapisów umowy z firmą, której oferta została wybrana.

Jeśli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

powrót do początku strony