23.07.2013

Zapytanie cenowe

 

 

Zapytanie cenowe

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy

ul. Przyczółkowa 27a

02 – 968   Warszawa

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości  14 000 euro zwracamy się z prośba o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 

1. Opis przedmiotu zamówienia
Zorganizowanie warsztatu „Autoprezentacji i aktywnego poszukiwania pracy” dla 26 osób( jedna grupa), uczestników Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu EFS.

Warsztat 6 godzinny (1godz = 60min) prowadzony przy użyciu metod aktywnych tj. dyskusji dydaktycznej, pracy w grupach.
Podzielony na dwa bloki tematyczne:
1. Autoprezentacja-, czym jest i jaka jest dobra prezentacja, zapoznanie się z jej strukturą; mowa ciała – autoprezentacja w prezentacji, savoir vivre odpowiedni do miejsca.
2. Aktywne poszukiwanie pracy- sposób na dobre CV; analiza powszechnych błędów oraz przygotowanie własnego cv; list motywacyjny; rozmowa kwalifikacyjna- jak się przygotować, częste błędy, sztuka kreowania odpowiedniego wizerunku, praktyczny trening zdobytych umiejętności.
Zapewnienie zaświadczeń( certyfikatów) oryginałów i kopii o ukończeniu szkolenia dla 26 osób.

Podczas warsztatu zapewnienie 26 butelek 0,5 wody lub soku, oraz 26 kanapek lub słodkich bułek dla uczestników.
Miejsce realizacji: sale XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego

w Warszawie.

2. termin wykonania zamówienia od 17.09.2013 do 19.09.2013

3.  warunki płatności  przelew na konto do 14 dni po realizacji zadania.

4. Ofertę należy złożyć do dnia  02.08.2013

5 .Kryteria i sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

 

Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za całość zamówienia – waga 100%

 

6.Informacje

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

Oświadczą zgodnie z prawdą, że nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

– posiadaniu, co najmniej 10 % udziału lub akcji;

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli.

7. Forma złożenia oferty

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  02.08.2013
w formie

– osobiście lub listownie

- faxem na numer:                                      22 64946 65
- w wersji elektronicznej na adres:  eurokoordynacja@opswilanow.pl

 

8. Oferta musi zawierać:

Nazwę i adres wykonawcy, NIP, REGON, Nr rachunku bankowego, referencje,  cenę netto i brutto, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, oświadczenie  wykonawcy

o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, oraz

oświadczenie o zapoznaniu się z  opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń.

9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cen oraz zapisów umowy z firmą, której oferta została wybrana.
Jeśli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.Początek formularza

powrót do początku strony