23.07.2013

Zapytanie Cenowe

 

Warszawa, dnia 11.07.2013

 

 

 

Zapytanie cenowe

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy

ul. Przyczółkowa 27a

02 – 968   Warszawa

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości  14 000 euro zwracamy się z prośba o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 

2. Opis przedmiotu zamówienia
Zorganizowanie warsztatu „Laboratorium młodego obywatela” dla 26 osób, uczestników Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu EFS.

Warsztat 4 godzinny( 1godzina=60min) prowadzony przy użyciu metod aktywnych tj. dyskusji dydaktycznej, pracy w grupach,
Podzielony na 3 bloki tematyczne: 1.Aktywność obywatelska: społeczeństwo obywatelskie, udział w życiu wspólnoty lokalnej-komunikowanie się w sprawach publicznych. 2.Ogranizacje pozarządowe: NGOsy, różnorodność sektora pozarządowego, 3.Wolontariat: istota działań wolontariackich.

Zapewnienie zaświadczeń ( certyfikatów) oryginałów i kopii o ukończeniu szkolenia dla 26 osób.

Podczas warsztatu zapewnienie  26 butelek 0,5 wody lub soku,  dla każdego uczestnika
Miejsce realizacji: sale XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego

w Warszawie.

a) termin wykonania zamówienia od 09.09.2013 do 11.09.2013
b) warunki płatności  przelew na konto do 14 dni po realizacji zadania.

3. Ofertę należy złożyć do dnia  26.07.2012

4 .Kryteria i sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

 

 

Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za całość zamówienia – waga 100%

 

 

 

  1. 5. Informacje

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

Oświadczą zgodnie z prawdą, że nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

– posiadaniu, co najmniej 10 % udziału lub akcji;

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli.

6. Forma złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  26.07.2013 do godziny 16.00
w formie

– osobiście lub listownie

- faxem na numer:                                      22 649 45 65
w wersji elektronicznej na adres:  eurokoordynacja@opswilanow.pl

Oferta musi zawierać:

Nazwę i adres wykonawcy, NIP, REGON, Nr rachunku bankowego, referencje,  cenę netto = brutto, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, oświadczenie  wykonawcy

o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, oraz

oświadczenie o zapoznaniu się z  opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń.

 

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cen oraz zapisów umowy z firmą, której oferta została wybrana.

Jeśli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert

 

 

 

powrót do początku strony