20.05.2013

Zapytanie cenowe

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy
ul. Przyczółkowa 27a
02 – 968 Warszawa

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro zwracamy się z prośba o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

2. Opis przedmiotu zamówienia

Zorganizowanie warsztatu umiejętności wychowawczych ”Strefa rodzica” dla grupy 12 osobowej (rodziców), uczestników Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu EFS.
Warsztat 3 godzinny (1godz = 45min) prowadzony przy użyciu metod aktywnych tj. dyskusji dydaktycznej, pracy w grupach.

Podzielony na dwa bloki tematyczne:
1. Komunikacja: dialog rodzic- młody człowiek . Jak rozmawiać na trudne tematy
2. Dylematy rodzica-skuteczne podejmowanie decyzji i wyznaczanie celów.
Podczas warsztatu zapewnienie 12 butelek 0,5 wody lub soku, kawy, herbaty oraz ciastek deserowych dla każdego uczestnika.
Zapewnienie 12 zaświadczeń ( certyfikatów) oryginałów i kopii o ukończeniu szkolenia.

Miejsce realizacji: sale XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie.

a). termin wykonania zamówienia od 10.06.2013 do 11.06.2013
Od godziny 17.00- 20.00
b). warunki płatności przelew na konto do 14 dni po realizacji zadania.

3. Ofertę należy złożyć do dnia 03.06.2013
4. Kryteria i sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za całość zamówienia – waga 100%

5. Informacje

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
Oświadczą zgodnie z prawdą, że nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
– posiadaniu, co najmniej 10 % udziału lub akcji;
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli.

6. Forma złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 03.06.2013 w formie
– osobiście lub listownie
faxem na numer: 22 64946 65
– w wersji elektronicznej na adres:

Oferta musi zawierać:
Nazwę i adres wykonawcy, NIP, REGON, Nr rachunku bankowego, referencje, cenę netto i brutto, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, oświadczenie wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, oraz oświadczenie o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń.

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cen oraz zapisów umowy z firmą, której oferta została wybrana.
Jeśli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

powrót do początku strony