05.03.2013

Zapytanie cenowe

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy
ul. Przyczółkowa 27a
02 – 968 Warszawa

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro zwracamy się z prośba o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

1. Opis przedmiotu zamówienia

- Zakup narzędzi badawczych w postaci specjalistycznych testów badawczych określających predyspozycje zawodowe pod kątem predyspozycji psychologicznych dla 26 osób/ uczestników projektu/młodzieży uczącej się w liceum (1klasa).

a). termin wykonania zamówienia od 22.04.2013
b). okres gwarancji: nie dotyczy
c). warunki płatności
przelew na podstawie faktury/rachunku wystawionej po wykonaniu zamówienia

2. Kryteria i sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za całość zamówienia – waga 100%.

3. Informacje

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
Oświadczą zgodnie z prawdą, że nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
– posiadaniu, co najmniej 10 % udziału lub akcji;
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli.

Prosimy o dołączenie do dokumentów powyższej treści oświadczenia.

4. Ofertę należy złożyć do dnia 26.03.2013. do godziny 16.00
5. Forma złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.03.2013 do godziny 16.00 w formie
– osobiście lub listownie
– faxem na numer: 22 649 45 65 – w wersji elektronicznej na adres: eurokoordynacja@opswilanow.pl
Oferta musi zawierać:
Nazwę i adres wykonawcy, NIP, REGON, Nr rachunku bankowego, referencje, cenę netto i brutto, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, oświadczenie wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, oraz oświadczenie o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń.

6. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cen oraz zapisów umowy z firmą, której oferta została wybrana.
Jeśli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

powrót do początku strony