12.03.2013

Zapytanie cenowe

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy
ul. Przyczółkowa 27a
02 – 968 Warszawa

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro zwracamy się z prośba o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

2. Opis przedmiotu zamówienia

Zorganizowanie turnusów (turnusu) rehabilitacyjno-szkoleniowych (14 dni) dla 3 (trzech) uczestników projektu (przy zapewnieniu możliwości indywidualnego dołączenia do uczestników pracownika OPS w celu monitoringu turnusu ) w skład którego wchodzić będzie:

 • zakwaterowanie
 • wyżywienie (pełne)
 • transport + ubezpieczenie
 • część szkoleniowa i rehabilitacyjna zawierająca:
 1. Instrumenty aktywizacji zdrowotnej:
  1. Konsultacje lekarskie dla każdego uczestnika,
  2. 15 zabiegów rehabilitacyjnych/ ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo, zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych – dla każdego uczestnika.
 2. Instrumenty aktywizacji społecznej i zawodowej:
  1. przeprowadzenie 20 godz. zajęć warsztatowych zawierających określony zakres tematyczny:- informacje o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych służące przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy (doradca zawodowy)

   – podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych (psycholog)

  2. przeprowadzenie średnio 1,5 godz. poradnictwa i wsparcia indywidualnego na uczestnika projektu-podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych (psycholog, doradca zawodowy)
  3. realizacja programu integracyjno -rekreacyjno- sportowego.

a). termin wykonania zamówienia 24.06.2013. – 15.09.2013

b). okres gwarancji nie dotyczy

c). warunki płatności

przelew na podstawie faktury/rachunku wystawionej po wykonaniu zamówienia

3. Ofertę należy złożyć do dnia 19.04.2013 do godziny 16.00
4. Kryteria i sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za całość zamówienia – waga 100%.

5. Informacje

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

Oświadczą zgodnie z prawdą, że nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

– posiadaniu, co najmniej 10 % udziału lub akcji;

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli.

6. Forma złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.04.2013 w formie

– osobiście lub listownie

– faxem na numer: 22 649 45 65 – w wersji elektronicznej na adres: eurokoordynacja@opswilanow.pl

Oferta musi zawierać:

Nazwę i adres wykonawcy, NIP, REGON, Nr rachunku bankowego, referencje, cenę netto i brutto, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, oświadczenie wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, oraz oświadczenie o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń.

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cen oraz zapisów umowy z firmą, której oferta została wybrana.

Jeśli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert

powrót do początku strony