28.08.2012

Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej
równowartości 14 000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro zwracamy się z prośba o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

2. Opis przedmiotu zamówienia.

1.Zorganizowanie warsztatu muzycznego- gra na zestawie perkusyjnym dla 8 osób, uczestników Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu EFS. Zapewnienie uczestnikom odpowiedniego sprzętu do wykorzystania podczas trwania warsztatu.
Warsztat 8 godzinny, realizowany w ciągu indywidualnych spotkań jednogodzinnych (popołudniowe lub weekendowe) oraz wspólnego podsumowania
Pierwsze spotkanie wspólne dla całej grupy, następnie indywidualne dla każdego uczestnika ( 8 osób) oraz wspólne podsumowanie dla całej grupy.
W programie m.in.

  • Podstawy gry (trzymanie pałek, postawa siedząca, omówienie poszczególnych instrumentów)
  • Podstawowe rytmy
  • Perkusja jako akompaniament w zespole rozrywkowym
  • Analiza wybranych utworów
  • Style- pop, rock, jazz, latin, fusion
  • Prezentacje, dyskusje, konsultacje.

Zapewnienie zaświadczeń( certyfikatów) oryginałów i kopii o ukończeniu warsztatu dla 8 osób
Zapewnienie uczestnikom przerwy kawowej w skład której wchodzą ciepłe napoje (kawa, herbata) wody/soku oraz ciastka, lub kanapka.
Miejsce realizacji: Pomieszczenia odpowiednio przystosowane

a). termin wykonania zamówienia od 08.10.2012 do 09.11.2012
b). warunki płatności przelew na konto do 14 dni po realizacji zadania.

3. Ofertę należy złożyć do dnia 11.09.2012

4 .Kryteria i sposób wyboru najkorzystniejszej oferty
1+2+3=100

1.Punkty za kryterium „cena brutto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
najniższa cena brutto za całość zamówienia – waga 60%
maksymalna ilość punktów – 60
najniższa cena
cena badana x 60 =ilość punktów (1)

2.kryterium” lokalizacja przystosowanego pomieszczenia „ – odległość od L.O w Wilanowie -20%
wartość wagowa oceny – 20%
maksymalna ilość punktów: 20 (za najbliższa lokalizacje)

3.kryterium „doświadczenie (referencje) „w realizacji podobnych warsztatów – 20%
wartość wagowa oceny – 20%
maksymalna ilość punktów: 20

5. Informacje
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
Oświadczą zgodnie z prawdą, że nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
– posiadaniu, co najmniej 10 % udziału lub akcji;
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli.

6. Forma złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.09.2012 do godziny.12.00 w formie
– osobiście lub listownie
- faxem na numer: 22 6494665
– w wersji elektronicznej na adres: eurokoordynacja@opswilanow.pl
Oferta musi zawierać:
Nazwę i adres wykonawcy, NIP, REGON, Nr rachunku bankowego, referencje, cenę netto = brutto, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, oświadczenie wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, oraz oświadczenie o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń.

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cen oraz zapisów umowy z firmą, której oferta została wybrana.
Jeśli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

powrót do początku strony