29.08.2012

Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej
równowartości 14 000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro zwracamy się z prośba o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Zorganizowanie warsztatu „ Profilaktyka stresu„ dla 24 osób, uczestników Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu EFS. Warsztaty odbędą się podczas wyjazdu reintegracyjno-szkoleniowego w Kazimierzu Dolnym. W dniu 1.10.2012 od godziny 16 do 20 ( 4 godziny) oraz dnia 02.10.2012 od godziny 8.30 ( 5 godzin). Warsztaty 10 godzinne ( dwie grupy 12 osobowe równocześnie przez 2 dni: pierwszego dnia 4h, drugiego 6h).
Warsztat podzielony na 4. bloki tematyczne:

  1. Radzenie sobie ze stresem: Czym jest stres, definicje, przyczyny, działanie stresu, samoocena poziomu;
  2. Reakcje organizmu na zagrożenie – naturalne i w kontaktach społecznych
  3. Profilaktyka stresu: Strategie i techniki radzenia sobie ze stresem.
  4. Aktywne metody radzenia sobie ze stresem

Zapewnienie zaświadczeń ( certyfikatów) oryginałów i kopii o ukończeniu szkolenia dla 24osób.
Zapewnienie materiałów treningowych dla uczestników podczas warsztatu.
Zapewnienie materiałów poszkoleniowych w formie handbooków dla 24 uczestników warsztatów.

Miejsce realizacji: Miejsce wskazane przez zamawiającego Kazimierz Dolny ( Lubelszczyzna)
Zamawiający gwarantuje nocleg oraz wyżywienie na czas trwania warsztatów.

a) termin wykonania zamówienia 1.10.2012 godz. od 16.00do 20.00 oraz 02.10.2012 od godz.8.30
b) warunki płatności przelew na konto do 14 dni po realizacji zadania.

3. Ofertę należy złożyć do dnia 12.09.2012 do godziny 12.00

4 .Kryteria i sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

Cena+ doświadczenie= najkorzystniejsza oferta
Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za całość zamówienia – waga 70%

najniższa cena brutto za całość zamówienia – waga 70%
maksymalna ilość punktów – 70

najniższa cena
cena badana x 70 =ilość punktów (1)

Doświadczenie (referencje) w realizacji warsztatów z danej tematyki ,współfinansowanych z EFS– 30%

5. Informacje
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
Oświadczą zgodnie z prawdą, że nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
– posiadaniu, co najmniej 10 % udziału lub akcji;
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli.

6. Forma złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.09.2012 w formie
– osobiście lub listownie
- faxem na numer: 22 649 45 65
w wersji elektronicznej na adres: eurokoordynacja@opswilanow.pl
Oferta musi zawierać:
Nazwę i adres wykonawcy, NIP, REGON, Nr rachunku bankowego, referencje, cenę netto i brutto, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie KRS, oświadczenie wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, oraz
oświadczenie o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń.

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cen oraz zapisów umowy z firmą, której oferta została wybrana.
Jeśli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert

powrót do początku strony