25.02.2014

Zapytanie cenowe

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy
ul. Przyczółkowa 27a
02 – 968 Warszawa

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro zwracamy się z prośba o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

2. Opis przedmiotu zamówienia

Zorganizowanie turnusów (turnusu) rehabilitacyjno-szkoleniowych (10 dni) dla 3 (trzech) uczestników projektu (przy zapewnieniu możliwości indywidualnego dołączenia do uczestników pracownika OPS w celu monitoringu turnusu ) w skład którego wchodzić będzie:

 • zakwaterowanie
 • wyżywienie (pełne)
 • transport + ubezpieczenie
 • część szkoleniowa i rehabilitacyjna zawierająca:

I. Instrumenty aktywizacji zdrowotnej:

 1. Konsultacje lekarskie dla każdego uczestnika,
 2. 15 zabiegów rehabilitacyjnych/ ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo, zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych – dla każdego uczestnika

II. Instrumenty aktywizacji społecznej i zawodowej:

 1. przeprowadzenie 20 godz. zajęć warsztatowych zawierających określony zakres tematyczny:
  – informacje o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych służące przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy (doradca zawodowy)
  – podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych (psycholog)
 2. przeprowadzenie średnio 1,5 godz. poradnictwa i wsparcia indywidualnego na uczestnika projektu
  -podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych (psycholog, doradca zawodowy)
 3. realizacja programu integracyjno -rekreacyjno- sportowego.

a). termin wykonania zamówienia 10.04.2014. – 20.05.2014
b). okres gwarancji nie dotyczy
c). warunki płatności
przelew na podstawie faktury/rachunku wystawionej po wykonaniu zamówienia

3. Ofertę należy złożyć do dnia 10.03.2014 do godziny 16.00
4. Kryteria i sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za całość zamówienia – waga 100%.

5. Informacje

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
Oświadczą zgodnie z prawdą, że nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu, co najmniej 10 % udziału lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli.
6. Forma złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.03.2014 w formie
– osobiście lub listownie
– faxem na numer: 22 649 45 65 – w wersji elektronicznej na adres: eurokoordynacja@opswilanow.pl
Oferta musi zawierać:
Nazwę i adres wykonawcy, NIP, REGON, Nr rachunku bankowego, referencje, cenę netto i brutto, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, oświadczenie wykonawcy
o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, oraz oświadczenie o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń.

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cen oraz zapisów umowy z firmą, której oferta została wybrana.
Jeśli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert

powrót do początku strony