05.11.2013

zapytanie cenowe

Załącznik nr 4.

do Regulamin udzielania zamówień publicznych

 

 

Warszawa, dnia 04.11.2013
.Znak sprawy  …………………………………………..

 

Zapytanie cenowe  dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

równowartości  14 000 euro

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy

ul. Przyczółkowa 27a

02 – 968   Warszawa

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości  14 000 euro zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia zapewnienie cateringu dla 50 osób  na imprezę podsumowującą projekt.

W zakres ceny wchodzi przygotowanie stołów, obrusów oraz zastawy.

 

Sugerowane menu:

Napoje:

Kawa rozpuszczalna( cukier/ mleczko/śmietanka)

Herbata( wybór herbat smakowych/ cytryna / cukier)

Woda mineralna( z miętą i limonką)

Woda mineralna( gazowana i niegazowana)

Sok( pomarańczowy, grejpfrutowy, jabłkowy)

Coca-cola/Sprite

Przekąski:

Kanapki koktajlowe (  m.in. z łososiem serem , szynka, camembert i owocami, salami)

Mini wrapki z łososiem, grillowanym kurczakiem, camembertem z dodatkami warzywnymi i owocowymi

Mini pizze

Roladki  z kurczaka nadziewane

Pikantne kulki serowe

Talarki z pumpernikla z pastami i kiełkami

Koreczki – serowo –owocowe –salami i oliwkami

Mini croissanty i bułeczki z ciasta francuskiego z nadzieniem serowym. Czekoladowym i wiśniowym

Sałatki:

Grecka

Gryos

Cesarska

Desery:

Kosz owoców

Muffinki

Mini babeczki i mini ciasteczka

Ptysie z kremem i bitą śmietaną

3 Patery ciast domowych

Babeczki owocowe

Mini pączki

Kuleczki kokosowe

 

Sugerowane menu może ulec zmianie za zgodą zamawiającego

  1. 1. Termin wykonania zamówienia jeden z podanych terminów wskazanych przez zamawiającego 07.12.2013 lub 13.12.2013 lub 14.12.2013
  2. 2. Czas trwania  od 17.00 do 20.00
  3. 3. Warunki płatności przelew na konto do 14 dni po realizacji zadania.
  4. 4. Ofertę należy złożyć do dnia  18.11.2013
  5. 5. Kryteria i sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

100% kryterium stanowi cena

  1. 6. Forma złożenia oferty

– osobiście lub listownie

– faxem na numer:                                      22 435-51-42

– w wersji elektronicznej na adres:     eurokoordynacja@opswilanow.pl lub        wilanow@ops.waw.pl

 

  1. 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

Oświadczą zgodnie z prawdą, że nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

– posiadaniu, co najmniej 10 % udziału lub akcji;

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku

przysposobienia, opieki i kurateli.

  1. 8. Oferta musi zawierać:

Nazwę i adres wykonawcy, NIP, REGON, Nr rachunku bankowego, referencje, cenę netto
i brutto, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS oraz oświadczenie
o zapoznaniu się z  opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń.

 

 

 

8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cen oraz zapisów umowy z firmą, której oferta została wybrana.

Jeśli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Początek formularza

 

 

 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót do początku strony