05.11.2013

zapytanie cenowe

Załącznik nr 4.

do Regulamin udzielania zamówień publicznych

 

 

Warszawa, dnia 31.10.2013
.Znak sprawy  …………………………………………..

 

Zapytanie cenowe

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy

ul. Przyczółkowa 27a

02 – 968   Warszawa

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości  14 000 euro zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 

  1. 1. Opis przedmiotu zamówienia

Organizacja spotkania na zakończenie projektu EFS dla 50 uczestników ( w wieku 17-18 lat oraz ich rodzice) Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu EFS.

Spotkanie – impreza podsumowująca Wilanowski Program Aktywności Lokalnej odbywać się  będzie w Wilanowie w miejscu podanym przez zamawiającego. Czas trwania 3 godziny ( 17.00-20.00)Poprowadzenie spotkania według scenariusza z licznymi atrakcjami dla młodzieży

Podczas spotkania zapewnienie:
-odpowiedniego sprzętu muzycznego oraz oprawy muzycznej podczas trwania imprezy.

-licznych zabaw

  1. 2. Termin wykonania zamówienia: 07.12.2013 lub 13.12.2013 lub 14.12.2013
  2. 3. Warunki płatności przelew na podstawie faktury/rachunku wystawionej po wykonaniu zamówienia
  3. 4. Ofertę należy złożyć do dnia  15.11.2013 do godziny 10.00
  4. 5. Forma złożenia oferty

– osobiście lub listownie

– faxem na numer:                                      22 435-51-42

– w wersji elektronicznej na adres:         eurokoordynacja@opswilanow.pl

lub  wilanow@ops.waw.pl

 

6 . Kryteria i sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

 

Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za całość zamówienia – waga 100%

 

  1. 7. Informacje

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

Oświadczą zgodnie z prawdą, że nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

– posiadaniu, co najmniej 10 % udziału lub akcji;

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli.

 

 

  1. 8. Oferta musi zawierać:

Nazwę i adres wykonawcy, NIP, REGON, Nr rachunku bankowego, referencje, cenę netto
i brutto, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS oraz oświadczenie
o zapoznaniu się z  opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń.

 

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cen oraz zapisów umowy z firmą, której oferta została wybrana.

Jeśli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Początek formularza

 

 

 

 

 

 

powrót do początku strony