23.08.2013

Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy

ul. Przyczółkowa 27a

02 – 968   Warszawa

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości  14 000 euro zwracamy się z prośba o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 

1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 3 dniowego wyjazdu szkoleniowo- integracyjnego  w region Świętokrzyski dla 29 osobowej grupy uczestników Programu Aktywności Lokalnej (26 licealistów wieku 16-18 i 3 opiekunów).

1) Warunki zamówienia opisuje poniższa specyfikacja:

a)      Zakwaterowanie w miejscu gdzie będą do naszej dyspozycji 2 sale konferencyjne ze sprzętem multimedialnym( rzutnik, flipchart).

b)      Zakwaterowanie: 2 doby dla 29 osób ( dodatkowo zakwaterowanie jedna doba  dla naszych 2 trenerów )

c)      Ubezpieczenie dla wszystkich uczestników wyjazdu.

d)     Transport: autokar  turystyczny wyposażonym w pasy bezpieczeństwa, DVD, wc, klimatyzację.

e)      Opłaty związane z programem- bilety wstępu

1)      Plan wycieczki:

Podany Program wycieczki można modyfikować według najkorzystniejszego planu zwiedzania.

a) Dzień 1:
-Zbiórka przed szkołą w Wilanowie ul. Wiertnicza 26, Warszawa
– Wyjazd z Warszawy w godzinach pooranych
- Zwiedzanie z przewodnikiem (Spacer z Nowej Słupi na Święty Krzyż szlakiem turystycznym, wizyta w klasztorze na św. Krzyżu. Taras widokowy – panorama Gór Świętokrzyskich i gołoborzy.

- Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego
– Obiad w trakcie zwiedzania ok. godz. 13

– Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie (Zwiedzanie + Warsztaty Ceramiczne
program malowanie FILIŻANKI dla wszystkich uczestników)
– Przejazd do miejsca zakwaterowania,
– Od godziny 16 do 20.00 warsztaty ( prowadzone w naszym zakresie)

-W trakcie warsztatów zapewnienie uczestnikom kawy/ herbaty/ soków, ciasteczek deserowych.
-Późna kolacja w miejscu zakwaterowania

b)Dzień 2
-7.30-8.00 Śniadanie,
-8.00. -Warsztaty 6 godzinne (prowadzone przez naszych trenerów)

-W trakcie warsztatów zapewnienie uczestnikom kawy/ herbaty/ soków, ciasteczek deserowych.
-Ok. 14.00 Obiad w miejscu zakwaterowania,

– Atrakcje  regionu- Dąb Bartek,
– Zwiedzanie Jaskini Raj, źródełka św. Franciszka,

– Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Kielce-- m.in. Kadzielnia, spacer po Centrum, Katedra, deptak ul. Sienkiewicza,

– kolacja lub w sprzyjających warunkach atmosferycznych grill/ ognisko w miejscu zakwaterowania.

C)    Dzień 3
-8.00- Śniadanie i wykwaterowanie,

Przejazd do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego:

(Park Rozrywki bez limitu dla wszystkich, Rollercoster + galeria stary młyn)

-Obiad w drodze powrotnej

-Muzeum Wsi Kieleckiej-Park Etnograficzny w Tokarni
-Powrót do Warszawy ok. 20.00

 

2. Termin wykonania zamówienia:  do wyboru  jeden z podanych 23-25.09.2013,
25-27.09.2013, lub 02-04.10.2013

3.  Warunki płatności przelew na konto do 14 dni po realizacji zadania.

 

4. Ofertę należy złożyć do dnia  3.09.2013 do godz. 16.00

5. Kryteria i sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

Kryterium oceny ofert będzie:

1) cena brutto
wartość wagowa oceny „cena brutto”: 80%
maksymalna ilość punktów: 80
Punkty za kryterium „cena brutto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
cena oferty najtańszej
cena oferty badanej x 80 = ilość punktów

2) Referencje i doświadczenie – współpraca przy realizacji wyjazdów, wycieczek w Projektach EFS -20%
wartość wagowa oceny – 20%
maksymalna ilość punktów: 20

 

6. Informacje

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
Oświadczą zgodnie z prawdą, że nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu, co najmniej 10 % udziału lub akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli.

7. Forma złożenia oferty

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  03.09.2013
w formie

– osobiście lub listownie

- faxem na numer:                                      22 64946 65
- w wersji elektronicznej na adres:  eurokoordynacja@opswilanow.pl lub. wilanow@ops.waw.pl

 

8. Oferta musi zawierać:

Nazwę i adres wykonawcy, zaświadczenia NIP, zaświadczenie REGON, Nr rachunku bankowego, referencje, cenę netto i brutto, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, KRS, wpis do Centralnej Ewidencji Organizatora Turystyki i Pośredników Turystycznych, certyfikat gwarancji, wpis do Izby Turystycznej, oświadczenie wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, oraz oświadczenie o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń.

9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cen oraz zapisów umowy z firmą, której oferta została wybrana.
Jeśli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.Początek formularza

 

 

 

 

 

 

powrót do początku strony