10.03.2010

Wilanowska Akademia Sukcesu

„Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów”
Okres realizacji projektu: 01.02.2010 – 31.12.2010

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy jest na etapie realizacji systemowego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy, będącymi klientami pomocy społecznej oraz promocja, rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy poprzez udzielanie wszechstronnej pomocy osobom pozostającym bez pracy z terenu Dzielnicy Wilanów.

Celem szczegółowym naszego projektu jest udzielenie wielostronnego wsparcia odbiorcom projektu, poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji (aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej, zdrowotnej) realizowane przez pracowników socjalnych, psychologa, doradcę zawodowego, asystenta rodziny i trenera pracy. Kompleksowe działania zostały sprofilowane zgodnie z predyspozycjami uczestników projektu, uwzględniając potrzeby ich oraz lokalnego rynku pracy.

Projekt jest kierowany do:

osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku aktywności zawodowej, kwalifikujących się do świadczeń z pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Dzielnicy Wilanów. W projekcie możliwe jest również uczestnictwo osób zatrudnionych, chcących podnieść swoje zawodowe kwalifikacje i nabyć praktyczne umiejętności przydatne przy poszukiwaniu, bądź zmianie pracy.

W projekcie są przewidziane następujące zadania:
  • „laboratorium sukcesu” warsztaty w grupie, odkrywanie tajników sukcesu zawodowego,
  • wsparcie indywidualne w formie poradnictwa zawodowego (trener pracy, psycholog),
  • kursy zawodowych adekwatnych do możliwości i aspiracji beneficjentów,
  • wsparcie rodziny w formie asystenta rodzinnego,
  • kursy komputerowe.
Na czas trwania projektu Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia:
  • opiekę nad dziećmi uczestników na czas trwania zajęć,
  • sfinansowanie dojazdu na miejsce zajęć środkami komunikacji miejskiej,
  • pomoc finansową zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Biuro Projektu:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
ul. Przyczółkowa 27 a; 02-968 Warszawa
Tel. 22 648 22 26
http://www.opswilanow.pl
Koordynator projektu: Bernard Wróblewski tel. 793-395-569
Pracownik socjalny: Maciej Sroka
Pracownik finansowy projektu: Hanna Sotomska

Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

http://www.efs.gov.pl
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej”;
Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

powrót do początku strony