22.03.2011

Seminarium

Seminarium „Rozwój aktywnej polityki społecznej Dzielnicy Wilanów w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego” odbyło się 22 marca 2011 roku o godzinie 13.00, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów ul. Przyczółkowa 27a.

Seminarium miało na celu przedstawienie władzom lokalnym, radnym m.st. Warszawy i pracownikom sektora polityki społecznej realizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Kierunku oraz wpływu na rozwój społeczności lokalnej, promocję integracji społecznej, aktywizację, partycypację społeczną, nowoczesne metody pracy z rodziną a także zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Seminarium obejmowało 6 wystąpień.

Zaproszonych gości przywitała i wprowadziła do tematu Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy- Katarzyna Krupowicz – Kuzińska Zaprezentowała rezultaty ukończonego projektu „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów”.

Projekt współfinansowano przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wartość projektu 154 567,76 pln, w tym wkład własny 16 229,61 pln w formie zasiłków dla uczestników projektu. Projekt realizowany był w okresie od 1 lutego 2010 do 31 grudnia 2010r. Uczestnikami projektu było 10 osób, klientów OPS. Były to osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne, w wieku produkcyjnym. W ramach działań projektowych przeprowadzono kursy zawodowe, warsztaty aktywizacyjne. Nowatorskie rozwiązania, takie jak asystent rodziny, doradca zawodowy i psycholog stworzyły kompleksową ofertę pomocy dla osób najbardziej potrzebujących. Następnie wystąpił p. Bukowski, uczestnik projektu, który opowiedział o swoim udziale.
Eurokoordynator Bernard Wróblewski, zaprezentował Wilanowski Program Aktywności Lokalnej na lata 2011-2013 jako odpowiedź na priorytety rozwojowe. Zorganizowanie usług spędzania wolnego czasu dla młodzieży w celu zapewnienia tożsamości lokalnej i integracji społecznej grup młodzieży z różnych środowisk. Rozwój bazy organizacji pozarządowych działających na terenie dzielnicy, w celu realizacji priorytetów 1,2 oraz budowania tożsamości lokalnej na rzecz spójności dzielnicy.

Uczestnikami projektu Wilanowski Program Aktywności Lokalnej jest młodzież z XXXVIII Liceum Ogólnokształcącym imienia Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie. Celem realizacji innowacyjnego programu, jest integracja społeczności lokalnej w odpowiedzi na realne potrzeby młodzieży. Stworzenie płaszczyzny zaangażowania młodzieży na rzecz prawidłowego i świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej. A także wzrost poczucia przynależności do danej społeczności i odpowiedzialności za procesy w niej zachodzące, oraz przeciwdziałanie wykluczeniu oraz aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Warto wspomnieć o działaniach i efektach, które zostały uzyskane dzięki realizacji innych projektów między innymi:
Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” w Gimnazjum nr 116 w Warszawie, w latach 2010-2011, który zaprezentowała Agnieszka Andrzejewska. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Czas trwania Projektu: Wrzesień 2010 – listopad 2011 (13 miesięcy). Celem było wyrównanie szans edukacyjnych i aktywizacja społeczna 20 uczniów z klas I i II. Pomoc w zmniejszeniu problemów w nauce i zagrożeniu przedwczesnemu wypadnięciu z systemu oświaty. Zniwelowanie braków powstałych w trakcie procesu kształcenia oraz przyczynienie się do zwiększenia aktywności społecznej uczniów.

Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych” projekt a także rolę w nim Dzielnicy Wilanów przedstawił Bernard Wróblewski, Animator partycypacji społecznej Dzielnicy Wilanów. Partnerzy projektu: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Lider, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Fundusz Współpracy.

Po wygłoszeniu wszystkich prezentacji obyła się dyskusja.

Wśród przybyłych gości byli między innymi:

Pawelczyk Jolanta- Eurokoordynator Biura Polityki Społecznej Urząd m.st. Warszawy
Wójcik Dorota- Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Gnioska Jarosław- Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Gajewska Dorota- Eurokoordynator Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy

powrót do początku strony