14.07.2017

„Rodzinna przygoda w Ogrodach”

W dn. 24.06.2017r (sobota) odbył się całodniowy wyjazd rodzinny do Rodzinnego parku tematycznego Magiczne Ogrody w Janowcu k. Kazimierza, w ramach projektu „Rodzinna przygoda w Ogrodach”.

Projekt ten, skierowany był do rodzin z dziećmi – podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów, które z różnych względów przeżywają trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Czynniki takie jak trudna sytuacja ekonomiczna, problemy zdrowotne, kryzysy, czy konflikty
w sytuacji około-rozwodowej wpływają na sytuację całej rodziny, a często najbardziej dotykają jej najmłodszych członków – dzieci.

Projekt, poprzez modelowanie sytuacji, w której rodzina spędza wspólnie i kreatywnie czas
w warunkach odmiennych od codziennych, miał na celu m.in. :

  1. Podniesienie kompetencji wychowawczych i poszerzenie wiedzy z zakresu komunikacji
    (m.in. podstawowych zasad komunikacji bez przemocy – NVC)
  2. Pogłębienie więzi z dziećmi
  3. Wzmocnienie relacji rodzinnych
  4. Korygowanie nieprawidłowych postaw wychowawczych
  5. Przedstawienie wspólnych możliwości spędzania czasu z dziećmi
  6. Nauka nowych wzorów spędzania czasu
  7. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci z niezamożnych rodzin.
  8. Wsparcie w grupie i możliwość wymiany doświadczeń

Dzień spędzony w Magicznych Ogrodach pozwolił rodzinom na poznanie się w innych niż codzienne warunkach, wzajemną integrację oraz budowanie zaufania. Oprócz propozycji wspólnych kreatywnych rozrywek, były również zorganizowane dla rodziców i opiekunów warsztaty dotyczące zasad prawidłowej, otwartej komunikacji – oparte na regułach komunikacji NVC. Rodzice wraz z psychologiem omawiali też sposoby reagowania oraz zarządzania emocjami w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych w wychowaniu dzieci oraz ćwiczyli nowe sposoby zachowania.

Wartością dodaną projektu była możliwość wzajemnego poznania się rodziców i dzieci oraz wymiana doświadczeń, co może się przerodzić w nawiązanie nowych znajomości umożliwiających uzyskanie nieformalnego wsparcia.

 W projekcie wzięło udział 41 osób, w tym 26 dzieci. Grupą zajmowało się dwóch animatorów oraz trzech pracowników OPS, którzy również mogli w tej sytuacji zaobserwować zachowania rodzin
w odmiennych warunkach.

Uczestnikom została zapewniona całodzienna opieka animatorów oraz koordynatora projektu, możliwość uczestnictwa we wszelkich rozrywkach w parku, ciepły posiłek, ognisko z kiełbaskami,
czas wolny oraz warsztaty z psychologiem.

 Z informacji zwrotnych otrzymanych od beneficjentów wynika, że uczestnicy byli bardzo zadowoleni z wyjazdu.

01

02

03

04

05

06

07

08

powrót do początku strony