08.09.2014

Pracownik socjalny ds. bezrobocia – eurokoordynator w wymiarze 1/2 etatu

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze

Pracownik socjalny ds. bezrobocia – eurokoordynator w wymiarze 1/2 etatu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

I. Podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji osób i rodzin, dotkniętych problemem bezrobocia, w szczególności w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
Poprzez:

 1. Praca socjalna na rzecz osób i rodzin dotkniętych problemem bezrobocia.
 2. Prowadzenie poradnictwa dotyczącego uprawnień osób bezrobotnych, instytucji wpierających osoby bezrobotne oraz możliwości skorzystania z oferty szkoleniowej dot. podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania zawodowego.
 3. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, doradztwo zawodowe.
 4. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób bezrobotnych, w tym z Urzędem Pracy.
 5. Organizowanie różnorodnych form pomocy na rzecz osób bezrobotnych, zarówno w formach indywidualnych jak i grupowych.

II. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju oferty kierowanej do klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, poprzez przygotowywanie projektów i aplikowanie o środki krajowe oraz środki Unii Europejskiej
Poprzez:

 1. Rozpoznawanie środowiska lokalnego w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
 2. Opracowywanie i składanie wniosków aplikacyjnych o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektów z obszaru zadań OPS.
 3. Kreowanie współpracy z innymi partnerami w zakresie przygotowania programów współfinansowanych z funduszy europejskich.
 4. Współpraca z instytucjami zajmującymi się wdrażaniem projektów, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych).
 5. Realizowanie projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych.
 6. Monitorowanie i ewaluacja projektów realizowanych w OPS, które korzystają z finansowania z funduszy pomocowych.
 7. Konsultowanie i proponowanie wszelkich koniecznych zmian do realizowanych w OPS projektów.
 8. Udostępnianie innym pracownikom informacji nt. możliwości pozyskania funduszy pomocowych na realizację zadań regulaminowych lub statutowych OPS poprzez organizację spotkań i seminariów informacyjnych oraz doradztwo dla osób zainteresowanych realizacją projektu.
 9. Uczestniczenie w szkoleniach dotyczących aplikowania o środki na realizację programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz realizacji i rozliczania projektów.
 10. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz bieżące uzupełnianie znajomości przepisów prawnych oraz innych wiadomości z zakresu pomocy społecznej.
 11. Wykonywanie innych czynności związanych ze stanowiskiem pracy zlecanych przez przełożonych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy Praca w budynku Ośrodka i w terenie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek wyposażony w platformę i windę umożliwiającą wjazd do budynku wózkiem inwalidzkim. Drzwi i korytarze o odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim.
W pomieszczeniu pracy odpowiednia szerokość dojść i przejść, dostosowanych do wózków inwalidzkich. Toaleta dostosowana do poruszania się na wózku inwalidzkim.
Stanowisko pracy Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów, również telefonicznych oraz przemieszczaniem się w terenie i wewnątrz budynku. Poruszanie się w obszarze Dzielnicy Wilanów oraz m. st. Warszawy w ramach realizacji zadań.
Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie : Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 roku Nr 0 poz. 182 z późn. zm.)
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych,
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej, bezrobocia, kodeksu postępowania administracyjnego oraz procedur związanych z aplikowaniem oraz realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE.
 • Minimum 3 letni staż pracy w instytucjach pomocy społecznej.
 • Doświadczenie w zakresie aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z UE.

Wymagania dodatkowe

 1. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, Windows oraz Internetu,
 2. Preferowane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego.
 3. Umiejętność pracy w zespole
 4. Wysokie umiejętności komunikacyjne
 5. Umiejętność tworzenia dokumentów urzędowych
 6. Umiejętność radzenia sobie ze stresem
 7. Obowiązkowość, rzetelność, punktualność
 8. Kreatywność i odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany 3 letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy
 • kserokopie dokumentów potwierdzające doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego.
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy ul. Przyczółkowa 27 A Warszawa lub drogą elektroniczną wilanow@ops.waw.pl

powrót do początku strony