Praca w OPS

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy ul. Przyczółkowa 27 A 02-968 Warszawa poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR DS. FINANSOWO – KSIĘGOWYCH w dziale finansowo – księgowym Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy

Wymiar czasu pracy – 1 etat

Do  głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • Rejestracja, dekretacja i księgowanie dokumentów finansowo – księgowych w systemie komputerowym zgodnie z wymogami zakładowego planu kont
 • Ewidencja księgowa budżetu zadaniowego
 • Ewidencja zaangażowania wydatków budżetowych
 • bieżące uzgadnianie i weryfikowanie sald syntetycznych kont księgowych z ewidencją analityczną.
 • wprowadzanie do sprawozdań Rb-28S i Rb-50 zmian w planie finansowym na podstawie Zarządzeń prezydenta m. st. Warszawy i Uchwał Rady m. st. Warszawy, oraz nanoszenie poniesionych wydatków narastająco od początku roku do 31 grudnia danego roku.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów: (Rb-28S; Rb-27S; Rb-50; Rb-N; Rb-Z; Rb- ZN; Rb-27ZZ)
 • Ewidencja pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Ewidencja i rozliczanie środków ZFŚS
 • Udział w przygotowywaniu wniosków dotyczących zmian w planie finansowym
 • Udział w opracowywaniu projektu budżetu na kolejny rok budżetowy w uzgodnieniu z kierownikami komórek organizacyjnych
 • Udział w analizach z wykonania planu finansowego jednostki
 • Bieżący monitoring realizowanych umów.
 • Przygotowywanie danych do sprawozdań na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej.
 • Sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe na wydatki bieżące do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego za pośrednictwem aplikacji sprawozdawczej CAS.
 • Obsługa przesyłu dokumentów księgowych za pośrednictwem poczty e-mail i aplikacji sprawozdawczej CAS
 • Dekretowanie i ewidencja księgowa sprzedaży i zakupu dla potrzeb podatku od towarów i usług w podziale na miesiące z uwzględnieniem prawidłowego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego
 • Wprowadzanie cząstkowych rejestrów sprzedaży i zakupu do aplikacji KIKUM VAT
 • Sporządzanie cząstkowej deklaracji VAT – 7 lub (korekty deklaracji) za dany okres rozliczeniowy oraz składania deklaracji podatku VAT
 • Comiesięczne rozliczanie podatku VAT
 • Przekazywanie środków finansowych na zapłatę podatku VAT
 • Współpraca z Urzędem Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy w zakresie rozliczeń podatku VAT

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo Polskie
 • Wykształcenie min średnie odpowiedniej specjalności / wyższe o kierunku ekonomia lub pokrewne
 • minimum 2 letni staż pracy
 • minimum 2 letni staż pracy w dziale księgowości
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość oprogramowania dla jednostek budżetowych FK
 • dobra obsługa komputera w zakresie MS Office
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: Ustawa o rachunkowości, Ustawa o finansach publicznych i rozporządzenia wykonawcze, Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Ustawa o ustroju m. st. Warszawy, Ustawa o ochronie danych osobowych
 • umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, dokładność, cierpliwość, rzetelność.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane odręcznie curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy, lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 • kopie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieskazaniu za przestępstwa popełnione umyślnie i o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru – pobierz załącznik
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów osobiście lub przesłanie pocztą  ( decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy
ul. Przyczółkowa 27A
02-968 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Podinspektor ds. finansowo-księgowych”
Termin składania ofert upływa  dnia 02.03.2018r

powrót do początku strony