Praca w OPS

Ogłoszenie 2

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy ul. Przyczółkowa 27 A 02-968 Warszawa
poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
PODINSPEKTOR DS. ADMINISTRACYJNYCH
w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy

Wymiar czasu pracy – 1 etat (Zatrudnienie od stycznia 2019r)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • obsługa asystencka Dyrektora
 • obsługa połączeń telefonicznych,
 • zarządzanie obiegiem informacji i dokumentów tj:
  - ewidencja i dystrybucja korespondencji przychodzącej i wychodzącej w wersji papierowej i elektronicznej
  - przygotowywanie zleconej korespondencji do urzędów i innych podmiotów
  - zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów w Ośrodku
  - współpraca z informatykiem Ośrodka w aktualizowaniu informacji na stronie internetowej Ośrodka
 • prowadzenie rejestrów dokumentów obowiązujących w Ośrodku
 • pomoc w przygotowywaniu i obsługa spotkań organizowanych przez Ośrodek.
 • zapewnianie pracownikom Ośrodka niezbędnego do wykonywania pracy sprzętu i materiałów biurowych, wydawnictw fachowych i prasy.
 • nadzór nad funkcjonowaniem i konserwacją urządzeń biurowych,

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku Ośrodka. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. W budynku znajduje się winda umożliwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim. Toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane z: obsługą komputera, obsługą urządzeń biurowych, przeprowadzaniem rozmów telefonicznych i bezpośrednim, kontaktem z interesantami. Praca wiąże się z przemieszczaniem wewnątrz budynku jak również z kontaktami z instytucjami zewnętrznymi – wyjście poza budynek Ośrodka. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

  • Obywatelstwo Polskie

o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wykształcenie minimum średnie
 • minimum 2 letni staż pracy
 • minimum 1 rok stażu pracy na podobnym stanowisku
 • znajomość obsługi programów pakietu MS Office,
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • umiejętność samodzielnego konstruowania pism
 • bardzo dobra umiejętność komunikowania się w mowie i w piśmie
 • umiejętność szybkiego uczenia się.

Wymagania dodatkowe:

  • Znajomość regulacji prawnych z zakresu: samorządu terytorialnego

(w tym ustawy o ustroju m.st. Warszawy, ustawy o Pracownikach Samorządowych),

 • Dobra organizacja pracy
 • Rzetelność, samodzielność, dokładność, cierpliwość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Inicjatywa i aktywny stosunek do wykonywanej pracy
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
 • Łatwość uczenia się, otwartość na wiedzę i nowe umiejętności
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku w instytucji samorządowej

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Podpisane odręcznie curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy, lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy
 • Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260),

Informujemy, że Administratorem danych jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów,
ul. Przyczółkowa 27A, 02-968 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych
w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach złożonych dla potrzeb rekrutacji odbywa się, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów osobiście lub przesłanie pocztą (decyduje data wpływu dokumentów do Ośrodka Pomocy Społecznej) na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy
ul. Przyczółkowa 27A
02-968 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Podinspektor ds. administracyjnych”

Termin składania ofert upływa dnia 14.12.2018r

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 14.12.2018 r. do godziny 16.00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Pobierz:
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
- Owiadczenie o niekaralność

 

Ogłoszenie 1

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy poszukuje osoby do prowadzenia muzykoterapii z seniorami w Dziennym Domu dla Osób starszych przy ul. Lentza 35 .

 Wymagane kwalifikacje do wykonywania zawodu muzykoterapeuty lub przygotowanie muzyczne.
Praca 2 godziny tygodniowo – umowa zlecenie /obecnie poniedziałki 13.30-15.30./ od stycznia 2019.

 Praca polega na prowadzeniu zajęć muzycznych, w szczególności:
-nauce nowych piosenek
-akompaniowaniu / na gitarze lub keyboardzie/ przy wspólnym śpiewaniu
-przygotowaniu seniorów do przeglądów artystycznych i przedstawień organizowanych w Ośrodku
-prowadzeniu muzykoterapii
CV proszę wysłać mailowo na adres:
dom3opswilanow@wp.pl

 W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny: 22 6517992

 Prosimy o dopisanie w treści aplikacji następującej klauzuli :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

powrót do początku strony