Praca w OPS

 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy ul. Przyczółkowa 27 A 02-968 Warszawa poszukuje kandydata na wolne stanowisko INSTRUKTOR TERAPII ZAJECIOWEJ

W Dziennym Domu dla Osób Starszych ul. Lentza 35

Wymiar czasu pracy – 1/2 etatu

Do  głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć wszechstronnie uaktywniających uczestników Dziennego Domu, uwzględniających ich zainteresowania i możliwości, z wykorzystaniem różnych metod terapeutycznych jak: arteterapia, zajęcia rekreacyjne, artystyczne, gry i zabawy mające na celu poprawę sprawności psychofizycznej, rozwijanie orientacji i pomysłowości, nawiązanie i podtrzymanie kontaktu z seniorami,
 • motywowanie  uczestników  do czynnego udziału w zajęciach, szczególnie uczestników mniej sprawnych i niechętnie  włączających się w pracę grupy
 • współpraca z pracownikami Dziennego Domu dla Osób Starszych w zakresie realizacji zadań placówki
 • przygotowywanie z seniorami okazjonalnej dekoracji Domu
 • inicjowanie i współdziałanie  w organizowaniu imprez okazjonalnych, uroczystości czy wycieczek, w tym wyjść do kin, muzeów  itp.
 • systematyczne prowadzenie dziennego i tygodniowego dziennika zajęć i innej dokumentacji zgodnie ze wskazaniami kierownika placówki

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku instruktor terapii zajęciowej lub dyplom ukończenia studiów wyższych: tj. pedagogika terapeutyczna, terapia zajęciowa, gerontopedagogika lub pokrewne
 • zdolności plastyczne, kreatywność
 • umiejętność prowadzenia różnych form terapii zajęciowej, 
 • znajomość problematyki dotyczącej wsparcia osób starszych
 • umiejętność obsługi komputera oraz programów biurowych MS Office lub Open Office, Internetu,
  Osoba zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną zobowiązana będzie do:
  1. przyniesienia swoich własnoręcznie wykonanych prac plastycznych, rękodzielniczych w celu zaprezentowania swoich umiejętności i zdolności
  2. zaprezentowania przykładowego konspektu kilku zajęć ze wskazaniem celów jakie chce się osiągnąć przez planowane aktywności.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w zakresie organizowania zajęć dla osób starszych, mile widziane doświadczenie w  arteterapii
 • empatia, wrażliwość w zakresie identyfikowania potrzeb osób starszych
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność
 • wysokie umiejętności komunikacyjne
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • obowiązkowość, rzetelność, punktualność
 • wyrozumiałość, cierpliwość, odpowiedzialność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy, lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów:

a. osobiście,
b. w wersji elektronicznej na adres: wilanow@ops.waw.pl
c.
przesłanie pocztą  ( decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy
ul. Przyczółkowa 27A
02-968 Warszawa

Termin składania ofert upływa  dnia 14.09.2018r

powrót do początku strony