24.01.2014

Ogłoszenie

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy poszukuje osoby do wykonywania zadań z zakresu ewaluacji w projekcie „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów” realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe;
 2. znakomita organizacja pracy własnej
 3. bardzo dobra obsługa komputera
 4. doświadczenie w pracy jako ewaluator przy projektach finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Warunki zatrudnienia:

Umowa zlecenie na czas realizacji zadania w projekcie:
luty 2014r. –maj 2014r.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku „ewaluator”:
 1. Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena stopnia realizacji celu głównego
  i celów szczegółowych projektu „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów” realizowanego w latach 2009-2014.
 2. opracowanie strategii ewaluacji projektu, w tym opracowanie założeń do ewaluacji
 3. opracowanie narzędzi badawczych do ewaluacji projektu,
 4. zebranie opinii uczestników projektu o jego poszczególnych działaniach i opinii realizatorów projektu( w oparciu o ankiety i wywiady)
 5. prowadzenie ewaluacji projektu i przygotowanie na bieżąco raportów z ewaluacji
 6. Przygotowanie raportu końcowego w wersji elektronicznej i papierowej
  Raport ewaluacyjny musi zawierać następujące elementy:
  – opis przedmiotu ewaluacji (opis celu i zakresu badania);
  – kryteria oceny i pytania badawcze;
  – opis zastosowanej metodologii badawczej (w tym harmonogram badania, opis metod, technik i narzędzi badawczych, opis próby badawczej, opis sposobu doboru próby badawczej);
  – opis przebiegu badania ewaluacyjnego i ograniczeń (problemów) napotkanych w toku jego realizacji;
  – opis wyników badania ewaluacyjnego;
  – wnioski i rekomendacje dotyczące zmian i modyfikacji standardu.
Wymagane dokumenty:
 1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe
 3. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
Treść oświadczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
Oświadczą zgodnie z prawdą, że nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
– posiadaniu, co najmniej 10 % udziału lub akcji;
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli

Kryterium wyboru ofert

Cena – 60%
Punkty za kryterium „cena brutto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
najniższa cena brutto za godzinę pracy – waga 60%
maksymalna ilość punktów – 60
najniższa cena
cena badana x 60 = ilość punktów (1)

Doświadczenie 40%

Doświadczenie (Referencje) w zakresie przeprowadzonych badań, ewaluacji w obszarze problematyki społecznej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert – 40%
wartość wagowa oceny – 40%
maksymalna ilość punktów: 40%

Powyższe dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „ewaluator ” w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (ul. Przyczółkowa 27a, 02-968 Warszawa) lub przesłać na adres: wilanow@ops.waw.pl lub eurokoordynacja@opswilanow.pl w terminie do 06 luty 2014 r. do godziny 16.00
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty wraz z oczekiwaną cena brutto za godzinę usługi.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające warunki formalne zostaną powiadomione o terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jt. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).”

W razie pytań dodatkowe informacje udziela Koordynator projektu: Kamila Dębkowska
nr. telefonu: 728-762-778.

powrót do początku strony