17.09.2014

Nabór na wolne stanowisko pomocnicze

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze

Pracownik socjalny w wymiarze pełnego etatu (umowa na zastępstwo)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej ( przeciwdziałanie patologiom w rodzinie, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ochrona najsłabszych, zapobieganie sytuacjom kryzysowym).

poprzez:

 1. Rozeznanie sytuacji życiowej oraz potrzeb osób i rodzin.
 2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i planowanie pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
 3. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
 4. Świadczenie pracy socjalnej w środowisku, udzielanie informacji i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy życiowe będące przyczyną ich trudnej sytuacji życiowej.
 5. Wspieranie osób i rodzin w samodzielnym rozwiązywaniu problemów życiowych.
 6. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami kierownika.

Miejsce pracy
Praca w budynku Ośrodka i w terenie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek wyposażony w platformę i windę umożliwiającą wjazd do budynku wózkiem inwalidzkim. Drzwi i korytarze o odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W pomieszczeniu pracy odpowiednia szerokość dojść i przejść, dostosowanych do wózków inwalidzkich. Toalety niedostosowane do poruszania się wózkami inwalidzkimi.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Stanowisko pracy
Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów z klientami, również telefonicznych oraz przemieszczaniem się w terenie (przeprowadzanie wywiadów środowiskowych) i wewnątrz budynku.
Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie : Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 roku Nr 0 poz. 182 z późn. zm.)
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych,
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:

 1. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, Windows oraz Internetu,
 2. Umiejętność pracy w zespole
 3. Wysokie umiejętności komunikacyjne
 4. Umiejętność radzenia sobie ze stresem
 5. Obowiązkowość, rzetelność, punktualność
 6. Wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, odpowiedzialność.
 7. Preferowane minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku pracownika socjalnego

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany 3 letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy
 • kserokopie dokumentów potwierdzające doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego.
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy
ul. Przyczółkowa 27 A Warszawa lub drogą elektroniczną wilanow@ops.waw.pl
Ośrodek skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami.

powrót do początku strony