29.07.2014

Nabór na wolne stanowisko pomocnicze

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze

Specjalista pracy socjalnej ds. przemocy w rodzinie/Pracownik socjalny ds. przemocy w rodzinie w wymiarze pełnego etatu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

I. Podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji osób i rodzin doświadczających przemocy w rodzinie.

 1. Przeprowadzanie diagnozy sytuacji i potrzeb osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie.
 2. Udzielanie pracy socjalnej osobom i rodzinom doświadczającym przemocy w rodzinie.
 3. Udzielanie kompleksowych informacji o:
  a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie,
  b) formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc,
  c) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnienie podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.
 4. Organizowanie niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
 5. Zapewnienie osobie, co której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb, schronienia w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
 6. Współpraca z pracownikami socjalnymi w celu udzielenia osobie i rodzinie doświadczającej przemocy w rodzinie pomocy w ramach świadczeń pomocy społecznej, udział w tworzeniu planu pomocy.
 7. Informowanie osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie o konsekwencjach stosowania przemocy w rodzinie oraz o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i możliwości udziału w programach oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

II. Realizowanie procedury „Niebieskie karty”, w tym

a) udział w grupach roboczych,
b) udzielanie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom w ramach procedury „Niebieskie karty”,
c) udzielanie pomocy organizacyjnej grupom roboczym (m.in. proponowanie składu grupy, pomoc organizacyjna przy ustalaniu terminów spotkań grup roboczych).
d) realizowanie planu pracy z rodziną zgodnie z kompetencjami ośrodka pomocy społecznej,
e) współpraca ze wszystkimi podmiotami realizującymi procedurę „Niebieskie karty”,
f) Piecza nad dokumentacją dotyczącą spraw prowadzonych w ramach procedury „Niebieskie karty”.
g) Współpraca z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Warszawa Wilanów m. st. Warszawy.
h) Informowanie zespołu interdyscyplinarnego o pracy grup roboczych i udzielonej pomocy.

III. Współpraca z organizacjami i instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia osobom i rodzinom doświadczającym przemocy w rodzinie.
IV. Współpraca z sądem i prokuraturą w ramach prowadzonych spraw.
V. Gromadzenie danych dotyczących placówek udzielających wsparcia i pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie oraz miejsc gdzie realizowane są programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy.
VI. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.
VII. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach.
VIII. Wykonywanie innych czynności zlecanych przez przełożonych w ramach stanowiska pracy.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy Praca w budynku Ośrodka i w terenie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek wyposażony w platformę i windę umożliwiającą wjazd do budynku wózkiem inwalidzkim. Drzwi i korytarze o odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W pomieszczeniu pracy odpowiednia szerokość dojść i przejść, dostosowanych do wózków inwalidzkich. Toalety niedostosowane do poruszania się wózkami inwalidzkimi.
Stanowisko pracy Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów z klientami, również telefonicznych oraz przemieszczaniem się w terenie (przeprowadzanie wywiadów środowiskowych) i wewnątrz budynku.
Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie : Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 roku Nr 0 poz. 182 z późn. zm.)
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych,
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej, realizacji procedury „Niebieskie karty” i kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Minimum 3 letni staż pracy w instytucjach pomocy społecznej na stanowisku pracownika socjalnego (na stanowisko specjalisty pracy socjalnej min. 5 lat pracy w instytucjach pomocy społecznej).
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wymagania dodatkowe:

 1. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, Windows oraz Internetu,
 2. Umiejętność pracy w zespole
 3. Wysokie umiejętności komunikacyjne
 4. Umiejętność radzenia sobie ze stresem
 5. Obowiązkowość, rzetelność, punktualność
 6. Wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany 3(5) letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy
 • kserokopie dokumentów potwierdzające doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego.
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy
ul. Przyczółkowa 27 A Warszawa lub drogą elektroniczną wilanow@ops.waw.pl do dnia 8 sierpnia 2014r.
Ośrodek skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami

powrót do początku strony