11.10.2013

Zapytanie cenowe

 

 

Zapytanie cenowe

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy

ul. Przyczółkowa 27a

02 – 968   Warszawa

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości  14 000 euro zwracamy się z prośba o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 

2. Opis przedmiotu zamówienia
Zorganizowanie warsztatu „ Partycypacja społeczno – lokalna„ dla 26 osób, uczestników Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu EFS. Warsztaty 5 godzinne ( dwie grupy 13 osobowe po 5 godzin każda grupa ).

Warsztat podzielony na bloki tematyczne:

1. Co to jest partycypacja i czemu służy?

3. Techniki i formy partycypacji.

4. Jak zaplanować partycypację?

  • określenie celu
  • rozpoznanie aktorów i sieci relacji
  • przeprowadzenie procesu partycypacyjnego

5. Współdecydowanie w praktyce. Zróbmy coś razem

6. Przeprowadzenie modelowej gry lub  konsultacji.

 

Zapewnienie zaświadczeń ( certyfikatów) oryginałów i kopii o ukończeniu szkolenia dla 26 osób.

Zapewnienie materiałów treningowych dla uczestników podczas warsztatu.

Podczas warsztatu zapewnienie 26 butelek 0,5 l wody  i 0,5 l  soku, oraz 26 kanapek lub słodkich bułek dla uczestników.
Miejsce realizacji: sale XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego

w Warszawie.

a) termin wykonania zamówienia  28.10.2013 lub 29.10.2013 lub 04.11.2013 lub 05.11.2013

b) warunki płatności  przelew na konto do 14 dni po realizacji zadania.

3. Ofertę należy złożyć do dnia  21.10.2013

4 .Kryteria i sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

Kryterium oceny ofert będzie:

1) cena brutto
wartość wagowa oceny „cena brutto”: 80%
maksymalna ilość punktów: 80
Punkty za kryterium „cena brutto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
cena oferty najtańszej
cena oferty badanej x 80 = ilość punktów

2) Referencje i doświadczenie –  doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, realizacja warsztatów
o pokrewnej tematyce w ramach EFS, -20%
wartość wagowa oceny – 20%
maksymalna ilość punktów: 20

 

 

 

  1. 5. Informacje

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

Oświadczą zgodnie z prawdą, że nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

– posiadaniu, co najmniej 10 % udziału lub akcji;

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli.

6. Forma złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.10.2013

w formie

– osobiście lub listownie

- faxem na numer:                                      22 649 45 65
w wersji elektronicznej na adres:  eurokoordynacja@opswilanow.pl

Oferta musi zawierać:

Nazwę i adres wykonawcy, NIP, REGON, Nr rachunku bankowego, referencje, cenę netto i brutto, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie  KRS, oświadczenie  wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, oraz

oświadczenie o zapoznaniu się z  opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń.

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cen oraz zapisów umowy z firmą, której oferta została wybrana.

Jeśli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert

 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.

 

 

 

powrót do początku strony