25.09.2013

Zapytanie cenowe

 

Warszawa, dnia 10.09.2013

 

 

 

Zapytanie cenowe

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy

ul. Przyczółkowa 27a

02 – 968   Warszawa

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości  14 000 euro zwracamy się z prośba o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia
Zorganizowanie warsztatu filmowo – reżyserskiego dla 9 osób, uczestników Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu EFS. Zapewnienie uczestnikom odpowiedniego sprzętu do wykorzystania podczas trwania warsztatu.

Warsztat 12 godzinny, podzielony na kilka spotkań kilkugodzinnych (popołudniowe lub weekendowe)

Tematyka warsztatu zawiera:, Podstawy wiedzy filmowo- reżyserskiej, tajniki pracy z materią filmową: ze scenariuszem, kamera i aktorami; wprowadzenie merytoryczne połączone z prezentacją i obsługą podstawowych funkcji kamery. Nauka obróbki materiałów filmowych. Prezentacja zrealizowanego i zmontowanego przez uczestników szkolenia materiału filmowego.

Zapewnienie zaświadczeń( certyfikatów) oryginałów i kopii o ukończeniu warsztatu dla 9 osób

Podczas każdego spotkania zapewnienie butelek 0,5 wody lub soku, oraz ciasteczek deserowych dla uczestników.

Przekazanie stworzonego materiału na nośniku Cd.

Miejsce realizacji: Pomieszczenia odpowiednio przystosowane

2. Termin wykonania zamówienia od 07.10.2013 do 15.11.2013

3. Warunki płatności  przelew na konto do 14 dni po realizacji zadania.

4. Ofertę należy złożyć do dnia  25.09.2013

5 .Kryteria i sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

 

1.Punkty za kryterium „cena brutto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

 

 

najniższa cena brutto za całość zamówienia – waga 60%

maksymalna ilość punktów – 60

 

najniższa cena

cena badana   x 60  =ilość punktów (1)

 

2.kryterium” lokalizacja przystosowanego pomieszczenia „ – odległość od L.O w Wilanowie  -20%

 

wartość wagowa oceny – 20%

maksymalna ilość punktów: 20 (za najbliższa lokalizacje)

 

 

3.kryterium „doświadczenie (referencje) „w  realizacji podobnych warsztatów – 20%

 

wartość wagowa oceny – 20%

maksymalna ilość punktów: 20

 

 

6.Informacje

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

Oświadczą zgodnie z prawdą, że nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

– posiadaniu, co najmniej 10 % udziału lub akcji;

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli.

7. Forma złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.09.2013 do godziny 12.00 w formie

– osobiście lub listownie

- faxem na numer:                                      22 64946 65
- w wersji elektronicznej na adres:  eurokoordynacja@opswilanow.pl

Oferta musi zawierać:

Nazwę i adres wykonawcy, NIP, REGON, Nr rachunku bankowego, referencje,  cenę netto i brutto, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, oświadczenie  wykonawcy

o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, oraz

oświadczenie o zapoznaniu się z  opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń.

8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cen oraz zapisów umowy z firmą, której oferta została wybrana.

Jeśli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Początek formularza

 

 

 

 

powrót do początku strony