06.09.2013

Zapytanie cenowe

Warszawa, dnia 05.09.2013

 

Zapytanie cenowe

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy

ul. Przyczółkowa 27a

02 – 968 Warszawa

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro zwracamy się z prośba o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 

2. Opis przedmiotu zamówienia
Zorganizowanie warsztatu „ Profilaktyka stresu„ dla 26 osób, uczestników Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu EFS. Warsztaty odbędą sie podczas wyjazdu integracyjno- szkoleniowego w region Świętokrzyski. W dniu 23.09.2013 od godziny 16 do 20 ( 4 godziny) oraz dnia 24.09.2013 od godziny 8.00 ( 6 godzin).Warsztaty 10 godzinne ( dwie grupy 13 osobowe równocześnie przez 2 dni: pierwszego dnia 4h, drugiego 6h).

Warsztat podzielony na 4. bloki tematyczne:

1.Radzenie sobie ze stresem: Czym jest stres, definicje, przyczyny, działanie stresu,
samoocena poziomu;

2. Reakcje organizmu na zagrożenie – naturalne i w kontaktach społecznych

3. Profilaktyka stresu: Strategie i techniki radzenia sobie ze stresem.

4. Aktywne metody radzenia sobie ze stresem

Zapewnienie zaświadczeń ( certyfikatów) oryginałów i kopii o ukończeniu szkolenia dla 26osób.

Zapewnienie materiałów treningowych dla uczestników podczas warsztatu.

Miejsce realizacji: Miejsce wskazane przez zamawiającego w regionie Świętokrzyskim
( w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej)

Zamawiający gwarantuje nocleg oraz wyżywienie na czas trwania warsztatów.

a) termin wykonania zamówienia 23.09.2013 godz. od 16.00do 20.00 oraz 24.09.2013 od godz.8.00

b) warunki płatności przelew na konto do 14 dni po realizacji zadania.

3. Ofertę należy złożyć do dnia 16.09.2013 do godziny 10.00

4 .Kryteria i sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

 

Cena+ doświadczenie= najkorzystniejsza oferta

Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za całość zamówienia – waga 70%

najniższa cena brutto za całość zamówienia – waga 70%

maksymalna ilość punktów – 70

najniższa cena

cena badana x 70 =ilość punktów (1)

Doświadczenie (referencje) w realizacji warsztatów z danej tematyki ,współfinansowanych z EFS– 30%

5. Informacje

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

Oświadczą zgodnie z prawdą, że nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu, co najmniej 10 % udziału lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli.

6. Forma złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.09.2013 do godziny 10.00

w formie

- osobiście lub listownie

- faxem na numer: 22 649 45 65
w wersji elektronicznej na adres: eurokoordynacja@opswilanow.pl

Oferta musi zawierać:

Nazwę i adres wykonawcy, NIP, REGON, Nr rachunku bankowego, referencje, cenę netto i brutto, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie KRS, oświadczenie wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, oraz

oświadczenie o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń.

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cen oraz zapisów umowy z firmą, której oferta została wybrana.

Jeśli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert

 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.

 

 

 

 

 

 

powrót do początku strony